go 回复数: 11 | 浏览数: 27037 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
5 V9 N1 n. b; S! _- o" ^' ~" o
见证了佛山随着世道发展的变迁
3 w, f, Q  Q% A4 i  o: c: i
有喜有悲

  f0 M" _- u/ n+ S2 ]
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾
& d( V5 N1 Z' `) z
随着现代工业化的脚步

9 h: y: l. ^3 e' V( g. P! H
已经慢慢不见
1 n. Q8 e  b3 C  D- l
8 |) X" l' X+ p
我们仍然可以看到
1 Q: S9 D& W8 j' F
在这钢筋水泥间

+ B/ k& q- V1 M
还有那么一点点历史的温情

" t3 r5 a; j: H3 l* C! `, ~3 O$ V
在这里
4 P/ V% ?1 B# A: x
我们还能感受岭南风情
5 w, x. E( I0 r. H0 I7 j7 N
# N0 e9 Z) L2 v- I4 @8 T

4 g$ `- N( d+ y2 ^, _* f" @, Q9 v
) a- g% k6 w1 y* i
0 B, y# }3 a: y; T( V0 q
3 K5 `, |$ Y/ y8 t& M1 h& V

+ I0 O0 s, |- c0 Q! q' N! r/ L
这里还是有好多工艺品出售的

; {- i4 r* K. D8 B0 m
/ M- u2 j7 W0 [6 x
2 v: m9 ]# J& M, \

7 B- M" }' c( _

7 h1 b/ _+ ^- x+ S% h: u
写满历史感的长廊
# i0 m$ t- V) i) ]5 [9 Z; F

" ?; }" T# @( W0 ?
2 S7 F5 A+ \" C: V! ?
9 @) S, q' o8 g; T; V! K' ]4 e
9 I; F1 v/ `$ {* L0 E; L

$ T1 B2 X' ^8 ~. ?9 D# \" c
! L0 T3 f2 w5 P% T0 Q6 o3 r5 u
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
: t( a$ c- J( o! x0 u' m/ \
3 l2 j7 e7 ^; v. ]: w& f  D8 i: I( ^
0 A# ]! _3 h4 c4 P8 q3 A

# z: @3 ?% k- Y5 Y; V4 @+ O: V/ c

2 n2 l) @( O) k0 Y3 J( l

& k- G3 ?* s: o. t
7 r7 S  }* X( y
透过叶的光述说着时光

- y1 J4 \+ G& I8 C
! W: E6 G9 W7 ?* L( V, C: f" {
9 t) b# `8 l& m' L" A
; [/ z1 H/ l5 |1 x- F! T

8 F! d5 y5 u! W% v0 |
0 n+ e1 }7 x# n1 x: Y  ]+ R

/ X' P8 n. U! X
戏水的可爱小男孩

' k1 o  F# Z: k8 j; i
: l" L, Y5 T0 ?* n8 d! s

7 R& k% G- z* p, m
! o6 @( n2 j5 Q" B, r, N

/ z! ^9 ?. U) O- \$ ~4 \

$ m- g9 U) M7 `" q' }
; S- g9 E& c6 S3 ?; ?
害羞的小女孩
5 x+ l" b' S- W/ ]7 j; l

9 R  J  ~- ~, u! q2 C% s8 u. |5 p
, W, }9 w( a  ~- [0 T  s
$ n0 r  s6 u# ]5 g) ]3 X

( r3 `' f- N! T, B8 _
4 ^' Y7 t+ X1 S6 D( n# D7 o# w
" T- u8 m: g! y" W1 b4 ^- z
希望你永远有着微笑的面庞
6 t5 ]$ S3 V2 M# c" t3 x  r+ B4 F

* q  ~7 q) a6 n: J/ Y3 {1 N
. Z2 k8 q7 L' M2 T
4 T1 `% I$ n0 i" G+ q" _3 T! d/ z

( k2 R2 ^( j" ]& q
) T0 c) x; @! c8 d" p# @% Z9 A
9 C' f& |. b6 w0 r
你能感受到阳光的力量吗
' c) M1 K8 s! `  {' f
# ]- |( ]0 x% V! h! i$ }( D( W  w

6 Z- }+ @8 `* t/ t' t4 Z
5 {( i0 h, h" Q( v

6 q' `( c! a9 c: l0 a
! p: u8 Z! `4 Y/ s# Z
8 H1 N! d* |2 E( a8 x# i+ R4 b
佛山美食讲究原汁原味

  _6 I  X$ D+ Y! [0 e3 S

3 X* q! \1 Z8 R& {' I* W) U% k- w# c3 M

4 G6 p) A- V- y' K6 i

5 \! T  u6 z1 G6 |. R
' r9 I6 C% t: N- J2 R
( {! j6 m  h1 a
% H" }6 Q2 k. Z% T$ T! ?: k( I
在这里总有一款适合你
& I1 @! o! k; W! W$ U0 \& E, G
0 n0 U# y8 g" p3 l) |

7 V8 C" y+ c6 y" r; X  J0 [& a7 T) @

0 \3 J5 v& l  ^6 U" b. W" P
1 i# p7 p2 S& `0 O* i4 t# S8 K4 I
& W; x9 [, \9 P6 s6 j/ y; I) u
8 w! g" z" e0 Q) }8 w( Q) u* j! q) X7 P
古老的愿景不随光阴流逝
" ^* Q7 W0 t5 G& [" K. D
* P: }4 j& y' |

, z$ u) A8 U6 o! O5 m6 k

  y; u/ i  F5 P. Z7 C) }4 T6 G% |

) _8 m# p. O' K- J1 {

- c1 K2 Y  p3 ?: A; X9 `4 }
; F$ `( ^! R- m1 M! K; i
在这里你可以小酌一杯

  U7 U" a+ ^: X. b  s* V2 v) n

/ ^/ C+ ?+ M& n$ J. C

1 j. L6 E& D1 O& e1 W8 x, @

0 u; M( C: e# A, }- a
, i/ F3 _6 j3 `6 p

1 x3 ~  ~4 C& |* a' [

4 E7 n2 M8 u( G; l! U% w) o
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆
* V0 W  P6 b3 w

' }1 f3 W! r* \8 i* G7 a
( @6 F" l" P( g8 b/ ~
) A; T9 H: C! T; A0 o' B! Q- s
4 s4 \6 @7 |7 N

; V0 ?8 Q2 u' y4 K8 q
8 K9 g$ o; |$ h. j8 _* ^
那些只有光才能传达的温暖
; G" Z2 m9 H$ S2 b" n* m+ M5 Q
2 ~  w+ P3 d5 a2 ]( v* W

2 O/ L& Q- r  t1 P# t

6 T1 _' ~' X& ~: L5 o& Q( _

) d# N7 z0 f  R
$ v- v, L7 g0 V9 P4 o$ p; H- r

5 \0 {3 o& z. I6 q1 A
做一个明媚的女子
- `; T9 f1 U! j7 z5 s5 ?

* }& Y3 L: K! A+ [( ?) @% _

! m) F( w2 V9 J# A& `1 J

4 H6 {# [2 Q) Y. r" ~$ X1 d5 }
7 W6 [$ \% w- x3 e% X
8 I- [9 X% E& D% l" @, n
! x/ g8 p; G) o; A2 O% x
执子之手 与子偕老
3 L: V- S- z9 \- K) Z
' F  [' l+ x- I5 N+ N9 F3 O
( b& |- v7 z. Y; L
9 m! h/ }- W8 ?2 M) y
  q: F+ x, @% F- t

8 w5 A& h" G; {" D0 x1 I

* i1 Z0 H, b' y+ d" K% |
钟声也敲不醒的宁静

8 ?* W0 [; R" s- D

8 u6 L# O4 r( ?3 N7 d7 e

* e8 I2 N% o8 ~( V, }
% S. r% z& R/ b1 }( u
7 ^! `: l; N4 }6 d
) B+ f* z9 B* Z( |

7 O+ P" o! s2 o+ s% J
摩天轮的爱情
7 l+ y0 H' B0 A9 h( Y1 d- \) k

" z7 Z  A, l6 b* n3 l

/ G8 ~. X$ {$ O6 {6 u
( D9 K( J  w& G  o' ?
) e* a' ~( ]+ `) o

0 z. _8 h; |3 q# J
2 M4 F& o& K) L: Q4 \7 v& Q! G
洋房里的小姐 如今已写进历史

6 d" c5 D2 O& v9 j) I

6 k6 h; V( g% f* z. l0 S. e

- }6 y. _8 z  P' g  u
3 M6 ^5 B" Y4 a+ n' a3 G8 o" a
; E* D4 T) ~1 A" @
. _2 q/ W. T9 E: q
# G7 i. ~: q. y' }2 W! e5 J6 s
今天的你我

+ z3 _2 |" m3 n& h5 _" l" L$ @
终将成为历史的一页
+ l5 y8 E8 A% z) T( v: ~* c" x; N
珍惜当下
& B) u( {! \* u5 F2 m
成为岁月美丽的篇章

9 Q# x/ @" H# S) ?' _9 b' h! M* {& }2 F# C/ A6 q. j' j4 I& j

辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 3 p  M& l7 o/ ]: g( [; ^

3 Z# e" V( X% t% [请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错  i( x" H" f2 T' t& L" A

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子' W7 a2 R) E' V0 J! d1 ?+ S- W

5 P6 H8 }  p1 E, P2 L: G% R才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子' k+ N( S5 m+ p1 b# k
$ H9 S" R' F' J3 ]) @4 Y' M
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
" f$ x% q* ~1 T  i8 n( N' X1 ?; L6 s: l5 Y7 a, P
谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
: @3 i; R% j; D9 a' z! B; H* N+ c; N
; ]+ r, D8 n) V胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部