go 回复数: 13 | 浏览数: 13724 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山

+ x5 x0 F6 L% u  j9 E
见证了佛山随着世道发展的变迁
, _# i" L2 q6 c6 E$ W, y
有喜有悲
2 ?/ i2 H" p* @! G
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

. e  p, t+ a/ A) [- S8 q
随着现代工业化的脚步
0 N) Q. T! r( S) ^3 I2 I
已经慢慢不见
7 ^; S  S3 ]" z0 b9 [
/ d3 L* M9 {' M( V" c
我们仍然可以看到

) ~/ T/ H* u& s7 {; h/ I
在这钢筋水泥间
$ w( n4 I! ~3 z/ |
还有那么一点点历史的温情
6 R3 X. a2 ~% w, M4 Q$ s2 z
在这里
) d+ V3 B" Y$ r) G9 t  `9 D' Q
我们还能感受岭南风情
9 v+ @' ]% s, v) ^9 M: f8 r% y: y

7 a7 Q2 n( ?- C8 H: U
9 d; N* |0 T) d& L' ^. u% b0 D- k
  T* c9 R, z; s1 J. W. n1 f* \( F/ T
( h3 X8 s. Q* _, J4 m
- [0 I# G: H" X0 e# u

* J9 B/ O" W: s$ x) l3 ]+ K
这里还是有好多工艺品出售的
9 z7 `+ s3 y4 a) x
* k* [/ G* e" n5 @4 c# p. p

% ~+ V& z- B6 ?; F- \- }

) o2 |- T7 [4 B. ^4 m. D

3 a' Y' X" M$ }
写满历史感的长廊
' O+ S0 Q/ |' }+ y  f# ?
7 T- S- C$ ?, v2 d$ s- @, Y

8 {" B2 p/ M, V$ T
* |0 E/ C" z" f$ c
, H4 E8 n5 ^' x$ t

/ s$ U/ ?+ S0 f( w" b
) Z2 ^7 L- [! }4 D3 Y7 _
满墙的爬山虎见证着时光的流逝

( \/ _& X; V+ \% t, G+ K( E

/ m, {6 d* C. }' |: F
' B) L# w. p5 T" F% [5 N. m

( @* c9 b0 |) K* U( w, N
: {7 M" O- U5 J3 ^

3 l% H4 [7 e: S0 H2 e

/ w4 {$ `: u8 k3 ^& L7 \
透过叶的光述说着时光
$ c' ~$ K3 y: S# i/ x1 n8 r

- \* Q' ^- P- \& T& j5 f4 X

: p: U, r; ^  |5 O  I
. m& Z0 ~/ l# S7 ?7 j: j
, `* R$ Z0 b2 Y; q  O* O

' t: p9 S) f) J
2 o: ^7 c% ~1 @3 T4 q
戏水的可爱小男孩

& V5 s3 R, m" T! V. ?  {6 {

$ z8 f' G3 N5 ]7 W1 h7 @
7 t; c: e  v4 M

% ~/ C: m8 P( V# R

+ I/ h$ @0 Y) ~8 R

" k8 e1 ?8 c/ Y
( q0 c: z: m2 |& R7 O5 G% a3 y; f% Q
害羞的小女孩
0 a. s5 R# M, G3 n0 |5 Q

% \( e  B( s! Y- A
) X7 D/ H3 G- e# s  H% a
! ^- ?* M9 ?' {5 c8 M+ Q
) \) r+ |% U! e. I

% e7 W/ u" A3 y. T5 |

2 ?+ U, T9 X" e+ ~
希望你永远有着微笑的面庞
3 Y+ }& w, M1 [7 L; D

' f( q4 n  @3 s- o7 a; \7 {
/ S0 ~0 K5 s3 K) c" U# V6 d: b
8 Q  Z- a6 b$ p+ |; b
+ B. z! T# X! r8 g/ N2 a( J
( Z0 O% v8 L/ |' K6 L; B) \8 D- l
) F6 p( \* C# }! b( i. x# P
你能感受到阳光的力量吗

7 W) C2 K/ s; w% e- S

8 O7 Y3 N) c7 `8 ]! Y3 N! Z4 F
- ]/ Y8 y: K: o# v

% d: x4 t( c8 X

8 M0 W) W) R" p1 P

" E# t. s4 Z$ W+ x& y
0 e" h( k- T; Q6 A' A( i2 u
佛山美食讲究原汁原味

: L; ~4 L1 h8 a; x9 x

/ Q0 H0 _  g& y" l# z

: _. j/ k/ F+ H5 v, y
  _. A7 @$ C- i4 h0 y" }1 t2 _" f
5 }' ?/ {0 h3 k* F) `
7 X0 s) ?; z# E
0 y! t4 D4 ]1 l2 u
在这里总有一款适合你

; f+ J* T- O' q2 c; s! U0 @

  k0 P6 s: N/ J) K1 E$ Z

& y: }: Y5 _2 T8 X. p

$ K! `7 ~4 w0 _

1 G8 J& O  i: r. g' \

# C- i- j1 E, l1 @# ]3 I* M, X- N

7 ^) n) o' `) M2 f3 o' H* e$ T
古老的愿景不随光阴流逝

- A/ X1 p4 H( V% y+ u/ d) H
+ x% F& O7 F, X/ M* G% e) |

9 m6 ?! w4 A& W

  N  A$ O4 W. h" i! j, W: Q- n

& ?( c# P$ V8 r- B1 v( w

( B0 [8 V1 ?& ~1 P" i  [
! J/ M  H9 T  f2 W/ w
在这里你可以小酌一杯

9 |$ V$ v& Z0 t1 D( D$ d- G8 Z
& _( _: `' {$ p0 `" o% d# j
0 r% w* C" T1 i5 k

3 p) P" y. B3 Y' A9 A$ D
: q# P/ z+ R5 V" \

: o6 F, p- f' j6 B2 _
" ~  g9 a/ s+ \0 I
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

* a1 |  ?. K: f1 H! X5 p

" P' v& }1 E: a
7 J0 j! ^) M3 B) }
: ^7 p/ N2 c$ H3 Y) ^; t
) Z& G' Q# A# u0 Q! }/ d

6 `$ y1 \- q# T0 g
! z4 I1 y( W7 H
那些只有光才能传达的温暖

3 J/ o& N( X: p, I( }
( I; J: K- ?) f& J0 C) ]+ d
% ]" G5 j9 u+ o2 X
$ V+ R  e; T( s. m# `3 P& d
. {# Q+ l- P, e% d1 G

6 j: q6 g- j* H; P% _" z
. O: j8 K/ [5 j: b) U/ D  c& O* }9 v$ k" C
做一个明媚的女子

# P; R) u7 L' g# _
9 ~$ f% u+ x! B
* E# u0 l& R( z, G$ u

6 W" A% h' r. S' B+ Q# c: r2 [# Y* Q
/ L1 R  {* {5 t
/ C2 J/ Y  F9 J; @5 p

. V" A7 ~7 ^" P$ p. c
执子之手 与子偕老

# ?! ~/ R4 W. Y7 s
) d/ D5 D  f) C: i0 A" m
/ N& L0 e% |7 V0 @
& d/ y) d" {  N  U' C4 w

3 P$ N6 E2 f) N5 x% `( C
" x5 i/ ?6 M) z6 p- B

. k# p' B! P- }4 L
钟声也敲不醒的宁静

* Y  ^4 D- i# z; `: f' M9 A4 e
  u0 W0 {: n/ ^/ E) O

+ W; N9 u/ Z% r6 L) I

/ O7 w8 b  a- |5 o6 G7 c; c5 s7 E

7 m% H6 L3 J: _9 y

$ U) C) P; _$ Q0 m) `8 f% j9 e

2 {1 `& S  e: c* e# ^' N% O% j
摩天轮的爱情
/ h+ }4 H  _9 G1 [4 [' \. @
. V/ Q4 F* q9 R# B/ d

+ W, x' @- W" Y& e7 F
5 u4 d0 n: k8 L) r# V" ?3 R
5 ?2 N5 @( m( X1 y, o
( A& e% p! a9 L0 T, a$ |

: i7 k; g8 M4 f9 v+ `
洋房里的小姐 如今已写进历史

* R( p  m  d0 t. p

( r+ P2 o' U1 X& K
: q: V) c" O- Z1 r$ G% b
8 h& |% d/ \1 E2 s; P

* h. Q. ^$ y( g5 G. H- o" }: Y. W

( C! V& e6 |8 ~4 s1 Y; a8 r* F
7 Y2 k3 k: [2 i2 @
今天的你我
3 N3 b- u' ^7 x% }
终将成为历史的一页

4 ]9 T7 G& W( S5 ^! e- v
珍惜当下

, i/ ?: \' W3 m0 W) g
成为岁月美丽的篇章

1 `$ M7 e1 }: j2 {( K9 H# Z
& B+ }7 W8 V1 f( w  D
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1016 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 ' u0 ]- A5 ^. U8 w
6 V% v" J& s5 @, E/ r" E' E" |' [- i& u
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]

Rank: 10

金币
0  
经验值
714  
地区:
街道:
祖庙
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2005-01-01 
帖子
206 
拍得真好!
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
361 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错% W! m; h1 Q& y% W: E0 V

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
( o" ^: u; f8 S1 l# \) G2 }2 l" R/ l( |8 \
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子  C9 h1 E% o7 f, }" p: p

5 G1 M3 Y5 a1 ?  u  T$ {7 @4 n谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
$ e6 q  P0 `: ~9 M
( J! x1 {# b0 [0 N. h) [( e( B1 S谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
/ _# {/ D$ j0 n: Y! F+ ?  Z! r
8 B9 `  p( N+ `- [: X胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部