go 回复数: 11 | 浏览数: 24032 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
: L' V& H0 [+ N' T/ C
见证了佛山随着世道发展的变迁

& ?8 A6 `9 s- x7 m8 U) l, O4 O
有喜有悲

$ w3 ~& V9 Y' \( N" C* b
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾
2 F4 g3 l6 t5 D% e. Z
随着现代工业化的脚步
: g1 S3 m* O) L6 r
已经慢慢不见

% R6 X; r, v9 J* @, ^
  R: `& H( ~/ s! {
我们仍然可以看到
/ g/ I; l+ h; I& P
在这钢筋水泥间

1 t$ o% L. b: G) P* n& u+ I
还有那么一点点历史的温情
- o" ^* T/ E9 N2 q; s  y. D
在这里
4 {. q8 c7 U- P, l5 r4 ?" M* ]
我们还能感受岭南风情
+ @" k) ~* u% T7 K$ J' g
, m$ T! h( i3 v# S( [* X" p' _

+ W! t; n# C! h  _3 B, ~! ]
( c& \! V8 c: v8 O

: p% j" `, {1 h7 h% [

' X+ a5 [9 B& P

, E5 u# K' T' x$ `5 U
这里还是有好多工艺品出售的

% w* I: o% W! p+ J+ F
6 S& e0 ~' w" P& \

$ Q; r8 W& n( p" [2 F3 C) P
, E! B) x6 w+ M" N2 ^
" ]1 m9 F& n; K! D$ q8 ]
写满历史感的长廊

/ o. l! ]* |( Y+ \% j5 e
. W0 V# e+ e6 e
) W$ Q5 ], a8 o5 r6 z
5 s- @! w2 u/ ]+ I; V2 C! {% g, l

4 E9 I; s4 B# {, V: G
, c- Z, U3 l6 }! y
. A& s: l7 v8 M. Z. @6 o2 z
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
4 g9 r2 |" }8 R+ i# D' X3 H  O+ ?  `$ Y

& V$ v' y) h' e  j! Y3 |% s6 T4 _
  O( b$ G( T- M% J' ^! I

$ }: w* g- p" m$ a9 N1 y

6 M0 L- Y& {/ e9 K3 @0 P( x( F% A4 L, u
6 }2 K; s; A4 A, O% @& a

3 E1 d, p1 E: I( u# B
透过叶的光述说着时光

$ T: Y6 q' I* L( h
6 A7 A3 x+ f) X) U3 C. c" m

+ d3 @7 A8 ^; s$ H& T# m
( n' }! H( T* E+ f/ |
2 M% n( e5 N2 x  j8 Q

! `$ i- ^8 Q! T* N, K1 X! \

: d" N( o% ^; Z/ x
戏水的可爱小男孩
% r9 c2 s8 \- |. |
9 Y% k; l# W) X
/ _7 \1 C7 f/ O- A- j

5 s0 M/ N& q( X; Y9 k# Q- ?

; z# Q( U' S. [! g9 X' ]
9 Q/ C7 n1 @9 d  {* c! ~

. U2 {4 ~4 i+ R  L4 l
害羞的小女孩

- i6 ?. K4 Q! B; ~1 k, e3 o
! U. @% A+ p, l

; t2 G7 H6 r: {: m# m& M0 n7 F

2 e9 V4 F' T% v( s8 ^8 G

- P' _8 g1 P+ w& f; V; C
/ b  e0 u3 I( Z2 Z0 L

: F' n3 z( {. t2 Q( s" K# R
希望你永远有着微笑的面庞

  {; @' O# S5 s; R

3 p# V0 q$ _9 z+ l- s* A* ^" [

9 `) a; @8 }1 i- C
' h/ h- C7 W+ _: g/ p5 T8 a8 i

1 R/ S7 p$ Z+ N% k% i

9 b" H5 o3 O: r% u5 w6 Q
% \  k1 d! c* H  \/ e" {! C% a2 g8 @; r
你能感受到阳光的力量吗

) v  A% Q. o- R2 j
0 b+ J6 [$ ?& C" g8 v5 i
- ^, N) P: ?( Q& y% J7 v
  n+ [& b( q( P
1 I0 c+ d7 m: j9 \( O" E8 q# _
. ~' s! Y% I* K4 }

& o! R! [" a0 K$ T0 |/ i  W. c6 A
佛山美食讲究原汁原味

5 |; A6 }- Q  [: T

4 O1 j5 ]; `7 p

  y3 z, }4 V! }

# S; q6 F. E/ Z1 n) n# ~# U4 H

" Z# k8 C4 s6 a7 f
) ]- l- i  Z7 S& Y9 x

$ N$ F6 }9 X$ `; M
在这里总有一款适合你
. m) ^/ |7 a1 Q. N* p7 w' X

' b4 _6 P" F+ }0 n
7 W& }; a  h( ^; j# V
9 z1 ]) @: w# h1 J- D
* e5 Y8 [9 x% m
+ V' q$ W# W% |0 o! O' B8 x
2 X5 }% ?3 R' O1 p
古老的愿景不随光阴流逝

+ U/ R2 D1 o: {
+ [) S0 Z$ B) t" Q0 `0 m
) L4 y' `0 W9 N- _9 h) G1 j: l
/ e; g' x$ f1 L( a% n! X% r4 q# x
0 w6 x' H. ~, r, e
/ n; o, Y. J" u

, Q: y! N) y% B$ C( n  U% V
在这里你可以小酌一杯

8 t  r- S. i9 g* l( Y2 Q2 f: ]% m( ^

, k  @1 ~- [) f; @, h8 [
8 ?5 I2 [" \7 B  F5 l
# {" T- `/ o3 G% P: K5 G1 e4 \5 A

- _' v  K* ~4 H

/ r% _8 `/ q) C5 o# {+ x2 _# C
, l2 V5 A, O3 J' r. t
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

0 ], \8 H9 j* t$ w5 s
$ O# Q* I$ \( B0 B8 M
% {9 j$ i) r' R/ U( @8 N

/ E: F! p* x$ Y

  w& B2 e; ^! ?/ j
- \0 h- o5 Q$ C5 M- C

6 Q% \) q  \2 j0 j
那些只有光才能传达的温暖

5 K4 o" K" x6 B4 i% z

+ ]- q2 p, b# |: x$ y. ^# T1 a. N% n
$ u, m; t) C% q8 U3 D

; g4 b) b$ [5 C

+ M) L7 z1 y1 a+ o

- l" G8 o* n0 n) e+ U
( k" L- k9 b: `1 ^6 O8 I0 K
做一个明媚的女子
: e) t% D& H* `3 z% x1 Z
# C. b, e) O) N
, y7 `+ _) W+ \8 e- N2 A

0 U6 o* ~7 Y2 Y+ r2 B6 E

# A  C" y, Y4 r5 T- L7 @' j
  B/ F4 J  w/ b! n

/ J" x1 ]; b- `" D) W
执子之手 与子偕老
" B/ W( k' j3 X7 ^0 \1 {" S* T

6 `7 q5 A, W& S2 N) @

+ b$ d  Y- {  R9 _& ~8 G* i
! q+ B" H9 K0 ]0 n$ I
0 ~4 @, Q# g+ p! D9 l+ f

/ [) C- y+ S( @% O

5 q5 G5 s$ i3 P  \; J' \
钟声也敲不醒的宁静
" ^- I$ N( M5 s1 [. u$ O
8 l, ~2 \; U- y8 R2 p" L1 ?

9 P' t. j9 P. E6 P& n

+ |. S& B* e2 |+ H! l  U/ m" Z6 w& f
$ h6 W* Q5 Z! ]8 u" f# k' x

* Q6 ]4 [/ E. D  ~+ C3 r
! [: d( F" a; q. w
摩天轮的爱情
6 ~7 z# l* ]* }+ L; S- W

) e( R' T+ d, K  V# w: G# A* i

7 j- q/ L& W& _/ m  _' J
5 D. ]6 M2 B: A. `9 Q
) h  x! f7 z4 K; l
. f& {( M) l: \) x
: Z0 e, @7 _: c
洋房里的小姐 如今已写进历史
9 }9 |* X3 j" J; E$ x0 p
. \7 v" h; E9 Q1 K3 b
6 J2 @* N% b. X& F1 n2 U

: `0 y, n. |- v3 L/ A$ i2 J
! X0 j/ F: z# i: f, [; }7 _' D
3 O! w+ z7 Q! r  x
. o/ u0 B: E/ B5 I/ s* I
今天的你我
0 q$ M; T9 j6 G) @( A4 J- d
终将成为历史的一页

) L6 u# P6 e+ G! Y1 r3 ^$ ]
珍惜当下

2 \: v( d, q. u  z# e3 {
成为岁月美丽的篇章

! z9 t5 L, q) L5 O
  R. a8 X. P6 X' Y
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 3 O. z4 t0 E, F7 C: {/ t
" l3 i. {& Q! L: g& t' a; n8 \
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错3 P4 d* c. I: c1 i" c6 L' D

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子/ G# o  d$ g3 [6 R5 }/ S
8 m* K+ U- @5 D' ~# |0 w$ R
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子5 T( [& ~5 f% S6 h$ i# Y  T) j

* e) O7 H/ `7 w1 u! e1 M/ K谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
; p! |+ |5 M5 P
4 S3 e# f) \. ~. t谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
8 [7 h& a& n$ Y) t$ _4 V0 R; G# D4 L' c2 k: \0 Z
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部