go 回复数: 13 | 浏览数: 9459 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山

5 @3 t/ O, q) T, \) E" n
见证了佛山随着世道发展的变迁

3 |* ~3 s# g' Z5 |9 r. P  y
有喜有悲
9 Q' J/ n( M0 S" K# z
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

8 \3 ?' G, ~$ ?6 e
随着现代工业化的脚步
6 j& ?: l; w( J
已经慢慢不见

, {8 X& w7 C7 Z7 Z6 u2 _
# D6 Z/ N1 G# @
我们仍然可以看到
' ], E6 ~2 r* k$ H
在这钢筋水泥间
7 O% [4 U5 ~& O0 r& @% L
还有那么一点点历史的温情

5 N5 u. h; c/ j4 x8 H" w
在这里

; P$ ?# L) p. E8 i- x/ U
我们还能感受岭南风情
& t1 i1 U& R, k5 J# A1 W* F% V! M# Q

6 g0 M7 V4 A! d3 Q+ N+ f% L* y
7 E5 H( X8 Y* m: b
5 W1 X  {6 F0 w/ j

. S1 l+ U' p7 A! w* Q8 q
9 @0 k  [) X  E$ u2 P( t
+ `4 x0 E" ~  w7 ^
这里还是有好多工艺品出售的

2 p/ q. R' _. O. S) F: j% G9 m6 O% s
, r+ y& ]: E; T3 J

! ~1 q5 e* q1 ?6 f: \

2 `9 I" ?" d, @2 `8 i
) D% L( `, `: N6 G# ^0 Q; P
写满历史感的长廊
' V) W6 \* l7 ^% Z

6 }+ M- W1 v7 J) X0 n. R

! }$ r' P2 }2 o4 C& K. ^

6 y; o# `" E( X

1 `) C1 j# P7 l2 f3 K3 Y( _

; Y$ s- L" p, ~- ~5 p" S
/ |. B# l& Q! R( \
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
- b+ R% m* U( h' E

, M1 K3 f7 I4 ^" i% z
. s' }# x9 U# @$ U' ~& y

- u# b" E8 y- n( T- [& W
4 i2 U2 O9 J" u* J* [# k1 a$ e
1 {/ `  Z5 r6 I  Y

: D. C7 d8 D( I$ y/ l+ l1 N
透过叶的光述说着时光

1 ?: w3 T) o" u0 @
, ?& R' ~2 j3 H4 |% h

+ k' Z2 G$ `$ q/ J
. P- |3 Z5 {5 R9 S: k

4 |$ z, n! ^# _3 k

3 G  u0 A6 w2 K, `! u3 r5 G% e) A& p
3 R9 U) Q& y  g
戏水的可爱小男孩
( {* u, ?( Q4 l( \8 s) I* z8 k$ G

  W0 T& D2 v7 B3 D) b, D+ |
' L# \: o" X6 d( U
! J3 Y* I6 i3 v0 _! c: U% R% x' r$ v
2 [5 E: F5 N+ M) e9 }4 y5 G- R

  a. `4 N2 }6 j; |- I

5 N; a& V8 M1 l) K  j2 }
害羞的小女孩
- Z' r9 b* h; L% ~
! X" ?# j% n: [. `5 Z& E# {# r  |4 V, S
5 K; M0 x" N& a8 I2 e

2 K) [/ |" S# f1 m9 t

/ W: o5 D# R7 S& ^" ~' Q0 \; {

: c2 F3 ]; c& j7 T7 t9 l
+ f% S( w1 w) X' p6 k
希望你永远有着微笑的面庞

- o; `) Y) w) V7 U, i5 Q( J
' _% K9 e3 w) H: M: @

5 {% W* _+ l, K

6 D' r, G) i; D1 R! p7 \% j

7 y0 m9 e) d  g6 V0 I( J

, N# p! \& P* E, Z

  k; L" P- X3 |, I7 ]  g
你能感受到阳光的力量吗

. S$ ]; P8 w9 @# C2 F! S

& e% W/ l3 G- Q9 o3 Y7 S; r

0 Y8 J% M* W; ^+ p1 \6 |2 `" T
# Q6 s7 v6 ?& I- j

. Y2 a5 T( X4 g4 q5 H9 L9 Y: [

# ^" J, H: m8 j0 U" u; S

7 n: x& w1 f: J! E3 H$ J* d: E
佛山美食讲究原汁原味
$ A/ K" v* A8 p

: F! a: h. c+ y: ]' U
, {1 {5 _4 B& ]" r8 {& U3 n

" X6 P2 B1 S1 ]( v4 N: {

3 U( T7 k1 q# m& g
9 |# x$ z5 Q1 v( B) f4 f) P, t
. t: F; A' M1 v! D- R* a: n+ |) Y
在这里总有一款适合你
% @0 P4 p7 ?: ~' E" h/ i

) j6 \' y" A0 v7 z8 o

4 X9 B2 a( i8 W

; g+ B' j7 ]" u, w# p2 N
5 [9 {3 m% p1 c+ W' O) W; ~$ B

$ I+ E4 R! j8 l

9 ]3 t+ I" b8 h8 G( i8 G! S
古老的愿景不随光阴流逝
: h5 g7 E9 ^* \2 ?# `
) ~' ^. T" ?' W1 A0 a' X# @5 x1 o2 ^
1 W4 n) L8 F1 u5 \

! M0 }8 q9 ~2 R5 T! `
7 \& J. v! e; m: ?
" S7 u, s* W$ f8 ]
+ y; [) W. F" ?  A5 ]7 e5 ]
在这里你可以小酌一杯

1 q  F. {! O5 K# B
9 F, o& g4 l! Z9 q2 Z

  N2 o3 f4 P% C. w1 A
+ `: Z  N4 s% Y

2 @1 c! S# |* f' q7 G& V) Q+ |/ S
4 w# a! D' T/ F/ G1 L

; z4 k. n) N  e* {! m' K0 O
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

, I5 v- Q, ~# o5 A# N$ M/ L
; @6 p2 R0 _9 Z" L# _( V- e! F4 @$ E
* c$ ^1 _$ d) k4 R0 g8 U; D4 ^
- h/ l" e* |3 L
1 s  e( }* h8 \5 a3 Z, E

1 {* L% t3 i% A/ ~: U  U
; C. \  }. A. ?# i. e0 B$ q7 @
那些只有光才能传达的温暖

9 l* _* f( b# i$ h0 X

1 t% P0 V' }9 {9 {
8 B! h2 O& }; i, l+ [0 ]3 {

+ `9 Z& Y# d4 L% q6 g' q9 H$ @4 q
) R5 R8 B# p4 J% T0 B% R5 W

3 B1 f7 [! ]$ {: k% F) F* Q" f

: n: }; s/ n7 Q& K0 \: p5 l
做一个明媚的女子
) ?" t4 z" p8 Y* s7 q9 b
3 H) y8 s% T3 g6 m

0 P& P2 p" V$ j, x
' A2 i' p% i* n7 g! s* K* d
9 w9 H2 Q, G( E+ R3 M
( e2 |# d, I1 C9 a! g! b$ T
( M. x% Q# k: i9 b* F
执子之手 与子偕老
; m' D/ m5 o2 g

  q3 y1 _& g% a: _7 [, B! m8 N

5 \" Z9 w) ^+ G, G! }1 [
8 D1 y" O# n: R" Z) h
9 e, L: Z5 P! B0 m

/ b% n7 c6 B0 a( P7 I7 R7 m

6 p% E1 [9 Q- b1 X4 |% g% Y
钟声也敲不醒的宁静

' E4 e; x- d, p6 \& L: ~  E
$ z5 f/ Z5 W$ x8 N
7 j# n. u8 q; m+ E0 X/ O8 n
- ?: w' p! R: b$ ?

) z3 D# Z7 Z! }; w' \% Z: ?
2 n! _; }' N! q* G3 z5 [" n4 b

8 f4 \9 C% o" r, ?
摩天轮的爱情
  ~8 ^8 {/ A& o) z# t& @

) G. Z8 J) \& C3 F3 W. t

- U% L" m7 a! e8 B  q* d

) s7 P. _$ v9 e- ^4 |& d
2 x, l  W: F0 v0 u9 _7 a" b
( `8 q: ~, `8 \2 ]5 E3 I9 c

7 a; t8 S3 Q/ a3 a# m% e
洋房里的小姐 如今已写进历史
0 C3 V" ~$ |. J8 k9 g

4 K0 H8 B' V1 i' ]- A0 D: y
) D& r) p  t/ O

! y- b  h+ R9 h

5 y; I! N2 h" n, ?/ {6 Q7 @4 ~8 y

: e' x9 c+ h. O* }, ^
* A+ L7 q5 s3 V7 X
今天的你我
, K! V7 d+ x1 k3 R% h
终将成为历史的一页
' S8 R& a# P" p8 Q$ Y
珍惜当下

$ s; k' m9 O' @* D
成为岁月美丽的篇章

. y  |3 ]: n+ b( P/ v+ N% h" ~& B0 g* c7 U& j  E# G+ A

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1016 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 % H" }( X: Q, M+ E) M

& v; y, ~! ^, l9 |请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]

Rank: 10

金币
0  
经验值
714  
地区:
街道:
祖庙
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2005-01-01 
帖子
206 
拍得真好!
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
361 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错5 _0 l( K( ]& x

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子( f& T& ^* q; L8 K- w
$ W+ I6 b, l3 A+ {( X
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子
: J( Q2 _) H- k8 g- n8 m
8 O, a- p6 H& e/ N$ p0 b; [2 Y谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
2 G4 ~/ w  P& r) n7 A1 \5 N7 A4 u6 i8 [
谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
+ e) c1 G7 _. P# ^" {. G2 [# y: [( R, ^! u- T: c
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部