go 回复数: 11 | 浏览数: 19690 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
9 E# c) j3 j7 f1 x. {1 ~
见证了佛山随着世道发展的变迁

: u, z7 h1 `; I3 I: }* a! I0 g
有喜有悲
% V5 I/ i' y/ ~$ O& L
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

2 F+ A/ _. h) @# h2 [
随着现代工业化的脚步

9 |. a% i7 E. v; E
已经慢慢不见

2 \" l1 K" V$ k. [
9 c) d8 [9 L, ]% b: O) f5 A
我们仍然可以看到

  `8 R& ?7 X: m8 x( G1 v% o
在这钢筋水泥间

% l1 o+ b) e* j* k" n: j
还有那么一点点历史的温情
) p3 J: T5 l6 F! H1 W% K5 O3 ^
在这里

7 p2 l4 o& p& N, s
我们还能感受岭南风情

: R8 f7 F+ f" F* X
; H3 [& I9 B. y8 w2 j& |
! \  G6 K9 a. @
0 ?& ^, ]7 f) w$ K

( _( p+ U. M5 \: @0 I

8 p! i; [: C  J5 b  b9 s: K5 S  H
" x0 l4 E2 b: J( s
这里还是有好多工艺品出售的

! V, S* E* k& W" G! j4 ^; x' Q

6 ~% @7 o2 l3 p" M/ S! V

6 {# |" L* Y% V  }5 J
3 P+ s: ^; h2 I% ?; B5 Q* f

, z) g; i& \% E1 _# t
写满历史感的长廊

0 Z0 t% b+ p6 `6 g4 Y& ?& L0 n2 P. e

1 h$ O- m* {' p& A; Z; G# A( D9 b
) E9 r& E# k- F7 h
% H0 h/ X- s. z; d  ]

% `* a* V  K0 z4 J: c

1 E. |, z5 h  O1 T; S
9 Q6 H5 s! E0 I* n5 V8 ~
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
2 w/ B* a2 m5 c! N

5 i3 U, [. M9 {6 c

. W) S, ^1 A, b1 u" O) `
( c' B; G3 K- H6 a

2 ]" G, a$ p+ i4 x/ m

. _( a& C  f9 r9 ?$ r' V( _! `. s
. t$ f& s, l$ {6 |- w, Q/ a9 {! J
透过叶的光述说着时光
1 u4 U. }  k+ R9 v- N
- u1 d3 Z2 s. ]& }8 D& t

6 i5 d+ o5 I9 T8 i  k

+ Z" R6 {1 P" j

- ], X1 U2 X" o, x3 s. N( Z
6 B$ ~# k  ]# d1 n. S

' c, b. g, \8 C! K9 |% a. l% k
戏水的可爱小男孩

5 t- c+ R# L' D. ~% W) m# y/ A! q
% k/ c; T5 y9 R( C; u
2 p9 c. t" x' j& m' `
: X- G; M, `; v/ \

! v2 O7 D4 `) ]( `- T0 p. U
$ p; L& H1 e  h  f7 s
% n/ \3 M6 ^4 z0 U( C7 @  ?
害羞的小女孩
1 l% m) }% U5 u& }
% U& Y" r  K. Z, A2 w  n
" ~- e. i1 v7 e8 z3 |4 O5 L

8 l; P; n  A  B# g8 y
- N& b  [$ v5 Y6 g
/ K+ s2 n& L! V: O
) \- e3 X7 {! B$ {1 k6 y9 T
希望你永远有着微笑的面庞
9 g+ _" ~3 l9 Q, ]$ [0 [

' y  J! @/ V* l$ q, R2 o

- ~! g, |/ H- Y" B# M8 l4 q
3 G1 P( N6 E4 _4 p

' b+ \! i2 j7 S" H9 d, E  N

. ~& ?" r3 [' \; _2 w' @8 L$ l6 B% ]

' G/ V( u* m3 c1 |7 n1 ?* X* s! _1 @
你能感受到阳光的力量吗

. h% J3 v! Q) Q: Z5 E

9 j' E: y$ F& T
# m: E6 E, X$ W3 F0 o- W& }
* Z0 Z2 d4 t) i6 U  u% E( s2 B

7 Q( M! t; W9 ~0 D  h  A3 K1 G

! x/ X5 I+ N" M

( s' x5 Y# d/ H8 o
佛山美食讲究原汁原味
* C# g* L$ A: V4 W

/ D2 v+ V! u0 o# m* U* S

+ M, y5 X; Y; `% k$ V. P5 v; z1 @5 b

. S8 m9 C* X4 x

/ i) p) n8 U# `3 S) g; w# R

: Y" e5 g! v6 S3 _0 b

0 O9 n$ u: R" g7 \
在这里总有一款适合你

+ r5 b7 L& }% a* B+ y0 s, B. U

, M+ C& E% m% A  V- m' t
6 B3 ^: s; w' @1 A5 N( D7 _9 ]

/ ^/ J5 Q1 j' Z/ {& T- O1 S3 P
0 W6 |2 A' M4 j9 k  M5 H% Z
( u+ J1 f) _/ o; e; d" k

, n' g' R; B6 c& }6 K1 n# c+ M
古老的愿景不随光阴流逝
' _: C4 E: i. V! y1 v

4 C, N8 i* c# h7 g2 T% Y) W4 h% ]

. q0 v1 I* S: W7 U' F9 u: g

. ^) M- q; S5 E' M" y! T

: D1 Q* D% T# t- Q& w
7 L  J$ x  K1 K. V6 d

  e" ]5 z) w6 p4 p0 @) {
在这里你可以小酌一杯

1 J' m9 l; ?4 i# g4 d3 V
( B0 X6 b: }$ M3 z2 M1 ?1 M% Q
( h, S: T  H6 Z8 x6 o9 ~1 g: T
5 O0 y. N* [, [7 K( y8 H

" Q# O' F' i6 l# R4 E- |1 w0 O

( n& w3 |; v; V* n

2 q* l. Q: {- R) T% N, d
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

" T' \5 j& ?8 w  Z& ]- D" B- |

& }& g5 h- U  \
1 R2 R6 t$ a( e. N2 `2 V
! H& @2 |8 @: I$ J1 @, @6 n; J
; \* \& o& Y4 y3 Z

- A+ Z. h) E: e' w0 L* d. F

7 O& C" l1 c( ^  u3 b5 K: ?
那些只有光才能传达的温暖
1 @; f9 G; Q' W4 e% W: o/ o

; d& I; l/ w, x! p$ k: v  {
5 w* [! E. c. i- {, \

+ @" F) _* `7 c% {

0 w4 r: ]( l3 b; {# ]  B2 M
* y# E$ S; G* W4 h" Q: i; m; n
. Y, Y4 L: Q2 W0 r8 G6 U( n
做一个明媚的女子
' e4 s" {7 m& x8 t

# G2 {" Q6 k1 e9 G" i' P

: G! H' P: Y& _4 S( a1 l

- N; }6 y: z6 N5 O9 p; y% \
+ a3 u) y6 P1 I5 L- A: q. G2 N- U2 _
$ G: k3 J& M" i9 @. g! Y, P

- r% Y( \7 t8 E
执子之手 与子偕老

7 b3 g/ S0 [0 `8 A3 P

+ i$ j4 g) b4 p7 J* F

: i1 I% M  Y) S! F- s7 ^
+ k: E! D1 D+ P1 L1 `' a* j

8 r, E% I6 |8 M3 D! H0 |- i0 m
* n5 l# f& K3 e$ ~" s) r9 R
. G) ~0 n) J& |0 y$ X
钟声也敲不醒的宁静

% u2 c! n) z1 F, f7 i0 z; I
* e( p' P# k) a( o

6 y  P2 Y  P% j. q

( F/ @6 B) N; b

& u' ^2 `5 ^  y, Y! K/ [/ r# o9 _

- o! V: W, i3 N2 `8 D# h3 l

0 B; A: D2 v" I6 z) `: @
摩天轮的爱情
- r% P3 y9 m" ]$ j

4 a% F( R+ N. N+ {

$ V0 Z' @+ G  F& L8 ~7 @' c4 b

" x$ n% `" I( ]$ A
. i3 P( t2 g$ b$ Q# w4 z
2 i" {9 X! q$ L) f

1 j- X+ j  O& G$ N+ w
洋房里的小姐 如今已写进历史

8 b5 w7 n! J9 L
' B7 S3 F) \* n5 ?
' [2 X, H8 D' j

$ M+ O% v3 R- U# J' w
0 Z& @4 ?$ C( m: @
* X- n: |0 E5 W

' u+ Z1 K4 s% j5 E4 ~' p% r% Y7 v
今天的你我

% W! q( p& j. _; G- s. C
终将成为历史的一页
/ ^' x; W1 U9 `
珍惜当下
8 K3 r% }( p' D# ?+ ]7 |
成为岁月美丽的篇章
& T8 m3 t2 h( K% z8 O

8 l6 T; }# J9 Y4 E' X5 Z8 M
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 % J3 \. L/ l. Q* c. Y# ~

, f1 H2 M6 V+ H" d1 V: D请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错# y! `; z  H5 s# H2 i& g2 \* J

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子% N! X2 g1 H* U* q0 r

; k+ [( o, i% }8 W  w& M" W才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子
# g6 J4 J& J& h/ ?7 d3 ^4 j) E! S+ Q" h5 o) |3 b
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子4 y# r! _) d' t

* P* L. p/ V: f2 U) R. q谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
+ z6 x# H( ^+ y! Z/ Y# c( n9 F' o
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部