go 回复数: 11 | 浏览数: 23008 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
, ^: G0 `7 z( Z9 i
见证了佛山随着世道发展的变迁

! v5 M. I+ P# e. J, @
有喜有悲
. c5 W0 Y# ], g0 R6 C3 s" g
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾
9 {& j8 Z+ g; F; p3 i" z; e" i9 _
随着现代工业化的脚步

7 ?0 a9 Y" @8 M: y- v
已经慢慢不见
0 `. ^% I8 L% r( h" j- G6 X+ m; z

+ i  N1 n7 B( }
我们仍然可以看到
6 z7 ]; D5 s) o% n  u: ~8 q
在这钢筋水泥间

5 S. b6 o, |0 ]3 i- o/ q7 F
还有那么一点点历史的温情

- ]! s$ v6 ]) u' Y, g
在这里
) M7 S' o! D6 T4 p$ Y
我们还能感受岭南风情

2 _( P4 I( c* F

/ ?# p" X  Z/ S/ {$ ^  d: i

- V* h* y( }8 q/ s
) y% O" e. E' T/ {
" l' h8 p7 e# `( E0 `- {; ?

, n- D8 a& T! o
5 L9 _& D0 V+ |# q# L  S
这里还是有好多工艺品出售的
7 H, y+ T/ d! Z! |- z, H

$ y- b; P) s- t" U" ~6 Q) f

  X2 V" y% e- I% C* H+ L

' P; v, g! h  N8 v+ Y

8 W/ y( M% Y5 J/ a
写满历史感的长廊

6 Y- k" O, n8 l" B, b% D0 Y  D
+ |5 a* {" w. R4 F
( H0 a8 q6 ~& Z$ j) d3 i4 O  S4 O

( I( V4 U% l' T2 \' {
+ U+ f2 K1 f0 `3 K( E1 ]  q" F" S

9 e: e6 l" P- I+ \
0 F* p( T6 c. H4 c8 h4 r" a
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
2 x6 ?" v$ z3 m/ L4 T
+ d7 q! d  L3 q3 z+ b% O% V; _

( z: f& C2 ^' d  }4 P
6 B! ?, H9 f/ y2 e' [; d3 \) t

% d9 t2 \, t7 k5 t9 G7 z
/ |9 S4 T+ q% ]0 T' l: M0 i, ?

; k' ?" w/ |4 L/ `' u7 m2 [
透过叶的光述说着时光

# P" }! x) Z0 h- N' ~6 t
  w+ F! O7 A! X! t
5 l) `) ^. _# d6 M" d' C
1 L: V/ m" z. A7 \7 t8 M- ]
) X9 a" f1 g, F8 E; w4 D) |

5 c- r: k9 E1 j

2 j! y- |6 `% W, d# D( T
戏水的可爱小男孩

+ |( w7 R. z5 U& V

) j2 l8 J. B* j3 Q' ]
0 L$ P2 P5 ?8 n3 A; X  }/ p4 V

# z1 g& F. h& g# ~. k* m

, H9 z4 g& `( s: A9 D
9 @9 j; L8 e. W
. E  E; O- v4 @" Z, E: J* P
害羞的小女孩
' s3 w5 M6 Z! B7 ~) k8 ^- U
) r# G9 B1 q3 a& W

$ [8 L1 M8 c6 S

, J) G0 E( M; f# j9 }

( S/ a/ V; A- @+ S# E; q' i9 o
! o8 E& m( Y" p  |2 q

+ r3 U" Y4 v( M  H' T" L  n( Z
希望你永远有着微笑的面庞

5 _; ~* n6 g3 K* g5 ~1 z! c  |
( W7 M, ^3 q- U7 l
1 w, R7 G: a+ |* E% G

2 d, }- b0 A! D( r% J0 I$ T+ b- ]

/ q1 O: e" {0 G: T& m2 N# n: R

; C7 z' K, G7 U7 e
0 i% h; }8 }& O7 P6 \
你能感受到阳光的力量吗
8 y; m2 B) i' d9 s- `& B
; V  G6 M8 O; E

* L4 N1 q  n- t( a
* Q+ A6 n; c, z' A! I# X  Y
$ Z; c4 g0 z7 q7 O1 \( h
( T& ^* i- e& I4 R6 b( ?
; p4 G1 l) t6 W3 G/ G
佛山美食讲究原汁原味
) P0 U! N6 x- y8 X0 i1 j  J2 [

% O8 _2 R, N6 J+ i6 B( C# h
/ u5 L0 ]% V) A9 ^2 b8 ?8 [
" \0 }* I$ t' q/ O. C7 n

. _" {, o% d! i+ W" r
( e" h- ]2 ?! c3 P0 M& C
2 B  P& [! \% l# N) l1 `
在这里总有一款适合你
0 v1 t' m2 p7 i, C2 i$ s1 A; {8 ~0 d, ^
7 K4 f- }; P6 f" ~
, J; t3 p7 W5 F7 |$ h& e
" N, {! w0 Z/ |( @" b' Y" D
) @6 c; D8 f. Z7 u
  ~# w# \) g) h; p3 t
, D9 {6 R0 w; D! ]. D3 m/ K
古老的愿景不随光阴流逝

& M- |8 J9 [0 g, t

* S9 K' K3 r# n5 h
8 H: A" u4 R% O8 a( B& m
* d1 c8 B* D4 u% N/ v- B" q! x3 x
  @$ U! [5 i) Q6 g0 i2 v

( Y" X) w( c0 U- F% ^

! |4 x7 z+ N# W
在这里你可以小酌一杯

1 B9 a( \0 X& r2 r/ l" [0 s

: S5 i+ J1 C0 a2 `1 Z0 p% ?; H! I% M

7 e; T! [( ?  V, e, u
! S1 `, `5 D; U

& N$ z4 N/ m2 V, s  x

+ H" R8 q2 S$ i9 m8 n

+ V7 I8 {+ W2 y  f( k$ u+ Z# [
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆
: D) B/ K! b$ C4 }
& W- h6 N% s1 E) {) t. C
; G6 Z+ y6 X9 X- v" i  T, _+ J

  q! c4 p' g1 B, I  ]/ k5 q

5 I% n5 O. ?& ?2 N  W5 t
7 b$ T3 I3 i: k  h7 b

. `3 C; R, x, L2 u
那些只有光才能传达的温暖

1 [7 {& D2 N* a9 B# ^8 i

/ k( i6 L4 P  S7 _5 F. ~! x

6 K* V7 T! M$ p+ b2 y
0 ^9 Q9 Z. w( N5 L) e. M4 ]+ z
' Y. ?- S" _+ ^
6 ]. w7 I  f0 p/ a1 Z6 ]

0 _0 {. u# b0 a" w. m! @' t( W* W
做一个明媚的女子
4 ?9 s3 b. j3 q! K& ]

+ @" _/ o) Q  r2 U! r+ [( T( Q0 h

) N$ K9 t/ X: K0 a& P- u  a

  G" L0 v, l3 j/ @) m* p

' L, p+ L# ~2 J0 g8 K

2 g4 ?% c5 _) N6 s, L- o
8 D) b$ y1 r/ O* m* B4 @4 @; Z
执子之手 与子偕老

0 f7 L2 _3 r, G  ^3 j3 e5 p* l
6 l9 K+ c3 }. X) N& B1 ]. ^
/ A9 R9 `  _/ _4 e8 c& U

+ u% {8 G8 Q: J0 X- D

# E( u: w0 g$ N) q
; W6 Q4 Y8 \. w9 p* c) N4 D
" z) O  h2 ]/ u- U
钟声也敲不醒的宁静
  H* h7 j! s$ _% n

( |- r6 A/ G8 J8 o" y
; z/ Y/ c3 N# |1 M! X
/ K( O8 J& S  F; i! C
& H3 I3 `8 m1 G# e- l8 v
$ c* `" o' c1 x" i! O& \
0 d$ N; i' z" C' v: \3 [
摩天轮的爱情

- p6 W/ j4 s; W, k4 z2 L% l; {* c7 n7 b
2 X* E. f( k& A2 }6 z, _& b
; Z5 v5 X& Q4 ?

4 g# x' a# D2 f5 ~; ^' t, _
" D6 a. R7 P+ k1 d5 A( S
3 S9 {2 E# F. g  c

7 c* q" V% e( X) H( o0 n6 E6 M% A' q
洋房里的小姐 如今已写进历史
; ^* }$ f- S# k0 Q" L# {
+ k. a$ M9 y/ E3 ?% K" T' r

: G4 u: k3 g( |9 \) g

5 ?" l  H& l. h- U  s# l7 o6 X* d% M0 s

* U0 d& x- _) f( C

, F# V) s) H- h
3 l1 U6 e0 ~) J9 q3 r
今天的你我

$ B, Z% L: e/ X% r% T' \1 E2 m  }9 _
终将成为历史的一页

- A& c$ J( u* F2 H- \7 u) b) j
珍惜当下

5 w' y7 j2 |, k5 l1 _" H
成为岁月美丽的篇章

' C, o! a) v. D6 d' J
5 R  @6 B- M. d5 f) W% a
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 ( X" t, |  J- z2 ~5 b0 Y, l7 }

- A) E% P! U2 `/ C( F* j7 V. X4 A* t请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
9 Z5 P% L0 n* X) C$ H4 e

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
( O+ I9 X! c" B9 b. N! B, ~$ k8 b, b, B( y3 i
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子8 z% m# q  R9 i7 w, z6 t
2 C. o# b9 T% V8 N* l) F' k8 ?5 G2 _
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
, f% {1 ~: E$ u8 @2 f& n
/ [! v1 Q0 ?! e) T, P8 i  T谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
/ W4 X2 F* K1 b" ?
' g) A% K, j0 }胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部