go 回复数: 13 | 浏览数: 18968 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
1 a% C2 F0 T5 `' r3 J; b5 `) E
见证了佛山随着世道发展的变迁
% ]' e2 m  g6 q) H
有喜有悲
' `0 Z6 }. z8 N8 n2 f. ?4 h! p
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

+ m# n; K. a7 K4 g
随着现代工业化的脚步
. H% j' ~/ d7 `) W9 X
已经慢慢不见

+ _/ E: d: d6 n

6 H4 O% j: w( g- `5 C( f
我们仍然可以看到

; @6 J, O5 t4 E# A4 X' S0 C) {
在这钢筋水泥间
$ E; ?" }. @& c/ `. [
还有那么一点点历史的温情

2 Z# \4 H9 |- P+ o' ~9 x
在这里
/ v4 c! `, y# s( M- c( [
我们还能感受岭南风情

9 S/ Q; Z0 [- W1 b- w3 \

1 P7 V" Q6 A9 s% q  j
: f4 j3 g  k1 ^" o' R4 I: [
' @4 P& X' t0 l0 Z/ s

  R5 r0 V- }: d# e( j9 `
  w7 X9 I  e* ]3 {( z, E
9 {: H+ F* ?9 V! u. a
这里还是有好多工艺品出售的
1 d- h; I" e1 H. Z/ P/ g, P( }5 \0 ~

$ ~. n. t$ J( R8 P8 b
  K! P8 m* y4 M; M3 L

( k) R: Y( t0 M. n/ f
5 }7 U! X5 a+ e* O, f
写满历史感的长廊

* s# K7 w. W/ T! u! s$ E
8 |- u# s) |% D; |  y$ ?: f1 L- ]. ?

$ y: h, y: v& q) V6 L6 e5 f
; R6 f+ V" P* T. h+ p
/ B0 ^5 l+ O3 |1 b4 O* _1 L4 {0 z
2 r4 c7 ?/ W* B  S3 s& n
7 n3 F  E/ U6 M) t) a
满墙的爬山虎见证着时光的流逝

% z- g+ }5 f' f, P$ R! r3 u' H
- s% W4 x$ d% U% l1 m1 H$ Q; k
3 v; m5 G9 L/ a4 _/ S& l( {! G5 u
- _% i6 ?0 u" J6 A) N8 A7 G( r

0 R7 U4 D  }+ z% J7 e! J  r

3 B! \# q' t1 C; ^& [

1 Z% y" @' l4 Z# P2 Q9 S4 D3 \3 d
透过叶的光述说着时光
0 D5 E$ k1 C- r- y$ u6 K! l9 r

3 ~2 k/ }$ \/ |6 }
4 g/ b* t4 C% L& C5 Y

: K3 V+ S! S( h* i/ h5 w
0 n1 [/ b2 g: B: X

! n- P4 |# l6 X/ J* d# E
' [, M& F$ x6 C
戏水的可爱小男孩
1 A' [4 C1 e3 h( Y6 i7 d
. j. [  Q, J2 T$ ]
1 V7 \: B, U1 P/ e& E
$ E0 a, s0 v: z& q

8 Q! g0 `% M7 D; Z7 y
3 A0 F. u' u* _0 \- ]8 I0 w

+ ~- A# }$ H3 d$ }' A( I( Q
害羞的小女孩

% t1 V3 e/ X% I; o' L  _- e, W9 Y' T( \! o

2 `6 e+ n  _8 t8 b" u/ e

  t! H1 [9 `5 ]+ a) b) |+ X
8 y7 U) z( d/ Z9 G% j% a" e$ o( ~8 Y

3 S% F% J1 M, ~

' _+ }" m) D/ a5 O
4 K* O! B6 g6 @  O: @, i2 W6 F1 D
希望你永远有着微笑的面庞

3 ?( \0 b. J: n' e' k
7 A. Y; H' a) q, M! d5 f' R! r
! ~5 S9 Y  L" K  N5 A0 e

0 h9 ], C6 m5 |9 o6 S0 N0 V1 w3 o
. _3 R$ I7 i+ U

" q. p5 B4 l5 W' d

8 f* w& B0 Z' u/ d& h/ e
你能感受到阳光的力量吗
' D( K2 I. `. H/ l& _
; ~$ v9 |0 M2 ^) w

( H2 @% w" X" \
8 a# s! R1 W, w+ b

/ `& }( t2 f3 D0 g" O

. \9 q7 Q3 c1 s# t1 t" q/ p

+ K( F& k% K" G
佛山美食讲究原汁原味
! A0 ~) u( a7 J: [# @' g, |

  S/ j. u0 H3 ]" x" o4 y+ N, P, A
: L/ ~1 \# {( f& g6 r

3 [; l0 @: c- P) R7 y1 ]

% d) h! T' M4 K+ {- y

& w# K% I, y5 z4 a+ Z4 |# t9 Y+ U, N

$ W+ q8 v+ g9 Q
在这里总有一款适合你
4 p! b' |6 P  K! x2 X' O- n

6 ^7 P  D; {- P

. ^3 P1 j( k9 r7 a8 R; p
" {. L1 ?6 o" U
7 [  w7 S9 O7 S) g
+ u4 ~6 z* @! s; j- @3 M

' K/ W# E8 X! W$ |' v- h9 w3 }/ q
古老的愿景不随光阴流逝
5 D+ W! B# c# U
+ \( K% S. X. d" b) S  ]

6 O$ q  m* W9 `  \; b: o

1 r6 v6 l# Y9 }. o; K, A* q
! E6 y9 t0 a% h* {4 V; T1 ^

1 `" e9 h' i* P
, S$ L# ^3 S9 X( _2 d. R5 X  J" @! b
在这里你可以小酌一杯

9 j. J/ t6 f, R/ [; S

& U7 i2 |0 h! }, q6 U7 `
: o2 l2 M% y- ]& i4 z
+ L# W- W- _1 o2 B1 d% b! c

; q' N2 Y! a: X+ ~8 }/ E: Z" w

& s* K) N; w9 O# b# O6 F1 I4 t7 D
' k+ Q5 @: h" J1 D# [
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

" {- ?: i! F7 `0 ?3 d  ^

0 u' {4 T: S! [3 t4 N% b
. Q; B* E* Y% s+ a: f; l) a+ l

. K0 W/ q% e. D2 w( p

, E9 V% v+ d# B  U& j  g! b8 F3 K
- C2 v- P" |3 h8 T8 N6 O

) `8 ]0 [, G% |) F5 l" |$ A3 D* l
那些只有光才能传达的温暖
4 ]1 q, W& U3 b2 x$ R

/ n2 V5 l( E; Z' y/ h8 f) a$ |

' d2 r5 M! T; m* g' ?. L
" I* f. i+ V' l

, G/ A0 |. i+ f2 [8 |
6 g& W+ \8 A7 A4 E" f
: a3 I; K9 h( g1 v* |* N
做一个明媚的女子
) {. K1 b# r* q# y+ |

$ u: Y" g" o- W/ v1 S

; F/ e5 D6 {% g, r+ t/ O- s0 ?: l7 z5 w

7 z( K& D! r) M  V3 A" q. l- U
2 J* s- I8 |; x/ G% ]7 \4 d

$ }9 c- ~3 H& L$ J, {
7 c# v. d7 i4 Z0 l3 ?/ s2 X
执子之手 与子偕老

7 Y* S9 t# q# b  {' N, `! w+ p2 P7 q

' _# q! R& H; r; F

1 m; N' i% h, ^  T# E" Q& a5 B
/ ]( S9 p% m$ _( Z' J
  a5 u: _. d) V) j- k
' D- D+ S2 G1 V5 P# i: l$ F, ~

/ s6 g# m  F) S6 v% m3 r
钟声也敲不醒的宁静

9 g' V# K( ]. e. @

$ e* D" M! s& K. {; O

, a$ q3 @9 @4 y  @* H8 j# i3 {, |
5 C- ~, E' K5 q% _, q7 D

9 c# |& |3 \; {$ G( _- {+ Z6 M
$ F7 K8 P. D+ t: a5 l0 L; C, {# l

6 M! _# R3 E7 F$ K
摩天轮的爱情
6 Q, a5 h6 s$ `) f

5 A# o# h: n( B
) b5 s( q4 K& z% U* j; A

* e, q* J$ d* Y* X

+ q, N9 V7 g  t: n7 @1 K+ f3 i

4 Z# J: D' e3 E

* |/ E9 }. {+ f5 G/ E  ~# l
洋房里的小姐 如今已写进历史
" q: M' V& N6 Z) J3 ^) h8 l

' x/ M( ~) X# E4 Z' b
6 V5 b, m' m9 ^, r

# \  I+ X4 `" @# q3 B
* C# V7 _; I3 K1 f/ P1 l

3 e9 t3 m" C" X

3 A' i" ]- U8 G' ^7 }2 e6 b
今天的你我

  S! Z1 h" |" W# g9 ?6 `. U/ {
终将成为历史的一页

2 A/ z9 s+ A" p: m. [
珍惜当下
  }! X6 y0 L" ^" \, P! Q
成为岁月美丽的篇章
6 }( k3 Y8 n  Z2 V/ M: @
& J% V+ Q4 b1 @, @; j: l

辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 , ^+ S6 |, L# p) p) M( E, j" `1 O' m8 P
4 l2 {" ]9 @7 p
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
. P6 z1 u4 s  l; D; @

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
% W6 H; b: z6 u2 K3 A! Q2 S( q
7 A4 E3 Z2 ?7 X5 K- l才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子4 I; y3 H9 V4 o1 L
+ R7 [- {3 w6 r; y4 W$ j
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
+ c0 x6 `' @4 @4 }& c
7 P: A# M9 m, l  ]" _0 y* [谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
* f) m5 l8 h4 d+ ?1 p! B" O7 x+ O. ^: x7 Y. t7 A) f
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部