go 回复数: 13 | 浏览数: 18485 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山

5 z' ^1 R( n, q" U8 _
见证了佛山随着世道发展的变迁
4 A$ g: z7 e: i; K2 D
有喜有悲
1 N4 S& ^5 H: a. N; T) {9 l  e/ n1 J
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

5 }& ~+ L$ Y, u- S
随着现代工业化的脚步

. D4 k. Q, _# ?( N# C
已经慢慢不见

7 A* h- w' L$ ?# H
% [+ t2 h  {  M$ ?' I$ V( i. s
我们仍然可以看到

- l' x- x, D7 h
在这钢筋水泥间

/ B( a$ L. W. f
还有那么一点点历史的温情
  x! I" m4 `) X# }5 i3 T# w
在这里
! W& q" n7 U. I% D
我们还能感受岭南风情
: a3 ]6 _4 p% l5 b. K
) c" y1 C+ i% J6 q

, U7 s  w4 V* ~" u) ?& @) F
5 X; C) U- w  c$ z* |) I) K! t/ U8 l
1 J8 p3 Y6 {; b$ b( M/ T) P8 [

+ \/ e, O- \9 x# f* u7 b

! |$ I0 _4 O5 k+ u1 c
这里还是有好多工艺品出售的
" z  b4 d, H8 X0 X% [
3 g% X  Q. _; ]8 Q
. F6 O/ e$ ?3 I* [4 r
! e2 }5 Y+ b5 H7 p% P
4 x5 l. B* K, [9 p
写满历史感的长廊
' |. ?* {& S( [/ Q* c
/ U9 J# `+ H- I

1 z; B+ r! }' h; M8 f  x( y: H

2 R: _* l7 W; [% i0 b# L, t
- g( P& u% ]% P+ h( f/ M

6 S& Z- V$ R# i3 w
: L% B* d, T% O  @5 P6 x4 H' r
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
+ w9 Z0 ?3 G  q

- z) r7 ^; |( R0 N0 J% r4 ?  {

2 w# q3 G2 y" e$ T# E7 j
6 a' `4 L1 F' \
+ h3 x$ {& S. E: ~4 U; q0 R

# s5 {0 R3 n' D

2 d5 x( }4 L& A  ]
透过叶的光述说着时光
- e9 b! X0 E( D: h5 W( H

  [- |9 b& p$ f& ]' t/ Q

1 C5 w& i0 k1 p, x

5 p# P, d8 i  A, X4 q! c
; p' ]" T- v1 _% A3 ]

* J8 \' s; F/ M
0 ^: k( ^  L+ ?8 N' i! ~: S
戏水的可爱小男孩
  Y0 B1 ?' o2 w9 a
, |  ]& m1 T1 f6 r5 F- L* {
7 x3 T6 V8 ~( S6 u; \; D1 F' {, L
) ^: X. j: t! \  }. A) X& H
0 c: T' _# V$ b: h& P

5 R* F' n9 d% [* A0 [7 h, t7 y2 y

9 m% C  f5 E( H4 P% U9 r- l5 p" Y8 ~
害羞的小女孩

& ~* G/ L/ t, U6 q% Z6 y: S4 i
% B' r$ c- w; [2 }) P5 h/ }1 \

% w9 `* D: j& N" N. C1 U
2 D& {+ p! \+ l0 O5 J2 T4 `
) x8 _9 l- y3 \$ B, i# E; `

) I8 m: Z% s" b/ q- V- w
8 @; j5 [' x- y7 \% s
希望你永远有着微笑的面庞
7 T9 v* Q% \8 k& F
# r* `# A$ ^8 K
5 T3 u1 |* s' H5 ?, B( O& |+ F& l
0 w. G) P- A9 Y6 W8 @+ ^8 M

6 n+ Q+ E# E* J! N
, @" l* Y0 n. A1 [
, X, Z1 b  W2 r5 J6 ~, z
你能感受到阳光的力量吗

0 k1 K( M  c& Y! J

8 @" k- U$ n% m3 V3 S" ~4 L. c
' m$ }* }4 C% V# ]5 K

9 K& V4 x) H* v9 Y6 l
! ~& L' s7 b. B" L* u

1 e( B( M, d) t( b( J8 N
$ J# P+ t; X+ K8 w9 h
佛山美食讲究原汁原味

9 M- y; \1 |# B+ g; j
: n. E$ z+ l5 c, p' p  A, |

# c) p# |  {2 c, e
% h; U* I" l- }! [& }: h
/ {& [+ _! ?* }; [8 u3 q5 M. |

/ E1 W5 `; n! h0 l6 E) K& f! O

( |8 E" v! R8 k
在这里总有一款适合你

! k8 A- |# O, w" {

/ J$ L8 X! D! q4 j% B. v

6 j& ]: L/ ?! f; u, a' o* Y% o
2 U/ z7 }8 a5 B0 C
! W: X, p9 f0 ~. S3 n; m

7 h7 c  w8 W: ~1 c5 Z

+ m0 c' ^. L- ~* _; r
古老的愿景不随光阴流逝
" b% G- p% l* S" _$ a
; z$ ?: w$ K  v* p! Q
/ g7 C/ f5 j( `: h: a
, H  Q* n2 t) y3 T0 V
2 Z/ x* Z) z, ]' c1 y& r

( B4 t! |4 M5 B: ?
% q7 T# H1 B% v, D/ h; Z
在这里你可以小酌一杯
8 B( _$ U. o9 X# X7 _

0 ]( V, V" y2 x  ]
7 u, y. K% v% |5 \0 t) v- I
% Q" h# Y/ F# X8 j1 B2 q. k% M
& g' t- D; e$ Q, G& d4 z' K

4 b( K9 ?9 v9 ^
( ~1 {; o! J( \- g8 p' n
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆
, N. p0 S3 h. _7 m* s3 T, A1 c

* d% r) y( L* T( u5 i

7 J1 b% \- t3 W9 p

1 v% w) z. H' ]. `9 L
3 n1 k$ g5 S* S8 n0 n) j  y& U
+ O7 _  m3 W4 w6 e! [9 Y

" x9 c, d0 E, n
那些只有光才能传达的温暖
7 s3 U! T+ Q# l! a9 {

( @" |. G9 L) V4 `; x8 ^: z3 |

, r, @0 ~# K# W7 w9 w$ o

( h: [* G- z: X) [: z  F3 [
# K5 X5 @7 J; E& c
* P5 q! o6 V- ^% l

" ^, p- Q( d# z0 d4 w
做一个明媚的女子

$ l3 K: {2 F" i% x5 k, o7 F

% G; p+ |  K& Y% S+ G

6 b! C/ R+ q1 t1 K2 R/ A
" C6 x" G3 I, \% Q5 n8 y! `% z* {

- i* O: V$ ]% [7 `: V, d

: |5 P2 X7 C0 b" m
1 g. `- ?1 ?* I; a) Y: S0 Q( [
执子之手 与子偕老

. L/ `+ O. _0 L! }8 Y0 ?" a

; N% C4 u: B7 R) `/ V7 A' c

6 C3 b' g+ m- C( [2 V! ~
9 m, C" G9 d- V: A8 S. L5 g
/ ^8 \- J" ?! M; Y

' d; @5 i; J) A7 r4 \, H4 L
5 n1 F7 p5 Y$ y) {2 v* H5 ^; l* b6 L
钟声也敲不醒的宁静

) w& k3 p, S# V  c0 e- Q9 ~, L

( S: }3 N/ G2 Q. |% M

+ `! L6 Q! T8 g, a' e5 [5 r

: T' q; P9 j& }. Z2 v" m

8 B7 u. ?/ @' q' g6 |' _
8 V) A  a8 W& v; M, a5 j

9 N; F/ v! p$ ~; k. T
摩天轮的爱情

; ?8 X, _! \) E6 p/ a3 _  I' I$ L

3 w! [- K2 a7 i4 R

' |, [1 z  J9 Z

- n$ h' K2 X" h4 x+ a- a

7 I8 U+ x  k. M- Z3 s
3 W( C1 l6 {* d7 ]" X

5 J& o, X; a% w! _8 F/ k+ z+ z
洋房里的小姐 如今已写进历史

  M+ c& V8 W: w- c( N+ w9 U2 ^
' x9 ^$ L" k+ Y+ Z
" ?" z) c7 x9 f* _0 _# L

% l! N* k9 k5 ~
1 ?: o* T0 {. S! y' z

* E' D7 _  _5 j7 q& D; X
5 A! ~0 R" L' `( X  k: S
今天的你我

& r$ Q% O$ T# N
终将成为历史的一页
9 m6 f( I- h6 H6 |
珍惜当下

5 B! H; x* L7 i; H; Z4 y9 a
成为岁月美丽的篇章

  c% [/ `5 x/ K+ k4 P( A  o$ _2 a6 E7 ]

辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑
4 s" C7 U4 X- C1 |' J5 [, {
( X, _& c7 s( j, ~8 M& }  x请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
2 j$ y/ S8 j, g; d8 `7 ?# Q9 H

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
; ^4 _- s; l4 J# f) E; `: y1 a. f/ R
& T' N5 S# |" l- \, K( ]才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子+ M1 }) X/ B3 N! u1 D/ X( s

% h# q3 N) k. m. |5 _1 v谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子0 n4 _6 k9 @7 e9 a& m7 x

4 |. V0 L4 i5 `1 n2 n谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子: Y1 O) K  h5 j/ I

  ^: ^% Z3 l" _3 |. [胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部