go 回复数: 13 | 浏览数: 18086 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
2 a& y3 q, W# q7 z) n* ~5 e1 m
见证了佛山随着世道发展的变迁

8 T: ~3 u+ Q3 r7 ?# t
有喜有悲

4 ~) [9 d6 [! r4 F3 F$ }
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾
5 k4 J1 j/ F6 z0 e3 N4 a+ S
随着现代工业化的脚步
! A* k, O9 ?5 d. Q: N. u, j
已经慢慢不见
$ f2 l+ b7 o5 |4 C8 |

$ A% Z2 g1 o* I' L: D
我们仍然可以看到
. c$ |/ N) M+ a3 b  ~& y6 s, c
在这钢筋水泥间
  {+ F" {! q$ h: {" n+ C  X# a
还有那么一点点历史的温情

8 U; Z2 r/ b; j; e' A3 H
在这里
5 }  Q8 q4 v7 V9 Q* U2 T
我们还能感受岭南风情

" X! O# T4 E, e) e
) Y# q: }. l" v
; D# ~! F* C% ~9 F* e4 j

0 Q& M6 r& @& [5 a
" m9 v( J" o" _% Z) U& |

  f" f! _; P5 J$ r* T& U% U/ w
& {1 k  C$ ]! {/ g, x/ q2 K) O  d+ p
这里还是有好多工艺品出售的

" {. T5 Z( e* c  E5 m: X

& {/ u( D3 J5 }! w4 b
7 z/ w& ]3 R6 _

: Q9 `( b. b; |5 F
5 W! B! ]  v: q7 v" d5 Y( i& H
写满历史感的长廊

7 g& m% K  q6 Y1 m
. B$ d; U4 b/ ~0 a1 U* ~
/ ^) L9 m. M4 `" Q) H

5 o) F/ ~+ p" ]" n! Z0 B
2 V3 @3 E8 e8 ~& _

0 G( H4 W  v& ~2 ?7 ^6 ^9 Z

1 ~; E8 o4 ^) o& A# ^4 c
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
, R5 s5 ~* s& r8 P3 f' ]( Q! R
$ }7 \. n) Q2 ^& @0 m3 }: w! B! O
. m: ]# `/ C$ f4 Z. Y

8 S0 ]: b' d, @- s
  `" L2 @4 w3 U  w
' ?( x9 x5 C. [& t8 y

0 k( T/ I4 O  h
透过叶的光述说着时光

4 |3 L9 S2 j" h  `) X7 A# a; t: x. R
" G, O3 L3 b$ E# L! \
- S; k0 |+ K( B- B' A% r3 c
% l* X; B" b( `* R/ x1 ^

7 \0 L9 C( e+ N
6 R( X4 k. \/ K6 B# k4 @. o& W4 O
8 W* O, k2 x! P2 v6 j5 r+ |0 r+ \
戏水的可爱小男孩

7 |( c. v: B9 Z7 M+ e
# t# @" ]5 C8 c& A! |4 `5 \
7 g4 Q2 D. i6 N  P9 a7 [: h8 u; D" m
4 d  M0 W3 p. H5 s: a

, G- @" l9 Z- m; e- c
+ w- L' }0 Q* ]
* c' Z4 z! V6 ?! G2 x; O
害羞的小女孩
! B3 L5 t7 R8 j; j

( f; x! w, z" T( d

4 f8 Z' s* W7 w! H' w
0 ~$ f5 d1 }8 v) `

5 \5 ^- s6 A( X1 ^2 Q

. }) A% ~( b! w0 _: [- P/ \  T* u6 V

, H( ^. Q  @$ B" w) B% L/ x, ^8 {
希望你永远有着微笑的面庞
6 L2 M5 z) ~5 c. `0 [; a  J9 z
: V) P& j, H( S8 F+ w! E
: y3 d" U' k* ~( O1 M8 A" l8 c8 m! {
# S( {) `7 {8 p0 q1 z
3 G7 s* `& \! Z0 U  ]7 |3 W) `6 O8 Y
& Q) j4 Z0 ?. g$ D5 s  p

' D$ A2 Y( v3 H1 F5 A5 O
你能感受到阳光的力量吗
4 P1 V; O7 T  d. P
2 N$ Y  C7 L' C! M3 d& W* i
5 O$ y. A3 W, g  x- H+ |( h
5 G& z- B- q1 d- Y

# Z; [) K" x2 p! f" O$ j

% p0 t; e, l2 }, t$ w
8 [& G. L; u" B! I. f! t
佛山美食讲究原汁原味

/ _( ^' _( q( {+ a  K- A1 K  z
( s# ~7 s- N; C4 Q

4 l1 T5 H' L! R" c3 h
9 t& n/ J7 h' j) c" J& ^! O

7 p! n% d+ @. y  n

! v; s; k  o5 {$ t5 R1 `
% R4 H3 t/ p3 h2 x# S6 y7 {: P
在这里总有一款适合你

6 }( @& H8 h! L/ f

# U' P" N2 [. Y& H. p
- M6 q8 ~7 m: ^7 v) y

7 y! ?1 [: W9 G5 p' y! Z

* F9 g7 b7 |4 r  n8 x0 |
. [4 n* e" }' c( F& K% G
+ A- h' }7 T0 x+ @2 ]
古老的愿景不随光阴流逝
$ d( K" s. p  d/ H" f* J% L1 x0 V% Y

, r& [+ X# Z  P6 I

- @+ t/ i1 Q. `. D: m

# R/ F. S0 ]0 i+ L
- M/ H+ Y6 V; T, b' v% _
6 [) _( J6 W2 `' N; e

& M& [+ w  e6 V; `: o
在这里你可以小酌一杯

6 H4 T) q5 p, W/ l: ^8 e" @" V
' l  \# n- Z7 U; D3 ]9 B9 O

& }0 R% x' c7 b9 |

7 s: }* `- U& {' Y5 [

" g/ u" H0 u& `1 s9 z& _

8 c* z2 ^& d" A' J
: Y, i. Q7 M: \4 t/ b: r9 L
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆
" ~. _# m" t; t) a0 b8 y5 ]
* v9 S1 Y# M7 H2 x$ @

7 o& \- r8 L' D) C/ `6 }; w+ r/ B
/ v& H" A- x5 d, n7 `% s
9 G- i9 k& \( \

% G5 ~. a0 s) T

; n$ v( H. ?5 {1 x3 x' X7 {
那些只有光才能传达的温暖

4 N; E1 m; N3 r( {% F5 [. C: H8 p
1 p9 x, t$ G0 e+ V- m

- R( G% v8 _  V* T% V

9 A0 ?' ~- T# l2 m% Z% h
( S3 V1 V" W% L$ A
$ [! j) v) I* x) f: }) \( {0 v
* W7 j" i$ \8 `5 S, V+ N
做一个明媚的女子
1 S: i6 L& W/ j7 q7 f$ J
9 `8 `9 \+ @( L7 r
; T& D- V* R; n9 d; v( D* ^

( D' o0 ?7 X& I0 [
7 [' F* N! `. B& X* g
. B, b' [0 T. C1 _& t2 t5 o( m% F
8 F7 Q8 D- B8 n* w
执子之手 与子偕老

& w' X8 K) k1 b" p' [
, X2 x6 a) `) b( u0 ?$ ^7 t

1 r3 `- d, L+ w1 z3 D
) F  u" b# v, h5 V/ T* U5 p

9 n: O; V/ D' F7 O* U& t

2 e# T) }6 f* L# g. N

2 V, k3 n" _+ w, I" W5 d
钟声也敲不醒的宁静
5 d, r/ `- K+ O
) R3 x: n) B6 U0 A
+ v; Y0 H; p9 r2 U+ t! {
5 _1 r- m0 C$ p3 b1 i
9 h* D9 l# w6 y4 s" A0 I0 A

, x8 Z& S2 p. n% _' k

9 |$ L- B0 n' I! N+ Y7 E/ g
摩天轮的爱情
8 q. k) U0 A6 U

& `, H' S+ T6 t( J& r. S; |

! m. m' k1 y$ I' }
$ e7 U6 K8 A, d" G6 |1 u2 ?/ p
) i- \9 ?- W5 R5 P# A
- C& I. d$ u6 V3 `

" S9 x% ?7 t/ f0 J3 M; Q3 I
洋房里的小姐 如今已写进历史
! F- o: I2 Z# e5 K

$ X. H) r/ D+ m0 n: \! j& h
- Q9 e9 Y7 D. p# ~

1 C$ J  R8 O% C! _; N

9 R+ h) G1 K1 E7 R! X3 R
5 \, {  ^0 U5 Y0 i
4 U! C7 g. b& C
今天的你我

% Z' @1 [' b6 \# {( X
终将成为历史的一页

" f/ h- E# V$ R0 q8 I9 e7 X. x  w
珍惜当下

; p" W. m( W: R: k, q( \
成为岁月美丽的篇章
& N% u; k0 Y! Y

' g! S; K' c( ?, v9 p
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 $ ]# K: J) k3 y# [7 P6 W( a
" R$ Z7 B/ B/ X9 Y, F
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]

Rank: 10

金币
0  
经验值
714  
地区:
街道:
祖庙
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2005-01-01 
帖子
206 
拍得真好!
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
361 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
0 y' `( X9 {7 g+ a: P/ g, P, e: T) l& ~

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子1 ^$ J# V+ V+ Z7 H5 O7 M+ p

2 D9 h* y& g& E8 E( D0 n才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子% v' N4 s7 z9 d0 Z0 O

0 O5 t' F/ L! M; m. A谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
7 N$ |' q: j1 {2 x: y/ K
$ h" |  X  {  p- L谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
9 c% p  N9 U2 T9 Z7 S+ N) j
; V) Y0 h  M0 B& z- ^( y+ S胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部