go 回复数: 11 | 浏览数: 25054 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
. n) C# m- A( T- A5 S
见证了佛山随着世道发展的变迁

+ o; G2 A2 ^) h% y* J# ^
有喜有悲

1 o6 m" e' k; [! L  k' Y5 u5 {
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

3 k# r1 E/ m- \) _
随着现代工业化的脚步
, y+ i  r2 B' f4 C5 X
已经慢慢不见
6 V* b" K4 C( t  A$ M+ h
3 W; o. J9 ?9 Z0 d- y3 o" ^  V: S
我们仍然可以看到

! }$ E+ \& U) U) `+ u0 I% v
在这钢筋水泥间
, l1 r/ t5 Y7 s+ C% w
还有那么一点点历史的温情

* Q6 P0 ]6 B6 `; x
在这里

" [+ k0 `: S, Q) C
我们还能感受岭南风情

7 s2 y0 J) n" R2 X+ ^- H
+ Y9 d# E5 G8 B. Y, r& m. z
8 P% J9 q- r& T6 B5 \3 z  \
4 o' v% B: F- a* a

+ z, S5 }  S& @

, R+ s7 N" C% P; d  }
3 B/ s: x! |+ s3 l+ d
这里还是有好多工艺品出售的
& e+ @+ M$ @# B- Q

$ b1 E! s0 E, I% S
6 O: U: E5 n; d: W, O! E
1 q% D9 A  f( ~5 a8 _
, B, w; B( w" K% T! }  R8 F( g
写满历史感的长廊

% L7 W" r0 T5 A0 K( r1 x/ L% @% a

$ g! v3 T% \+ Q  x0 w3 F& m
# J* ]5 l1 T" p/ X
2 B" N# q2 c3 M/ U' [

+ ], u; D! t0 b* d

" p7 D7 N4 V6 a& x& L
% E$ U7 B8 r7 R
满墙的爬山虎见证着时光的流逝

2 g8 Y5 g9 a9 J  H5 z! N& Z# R2 P/ D
! h9 N7 l; o9 H; f
" F; z' R1 u" M8 i! d
; b6 X9 k# x" B# n

9 `# H& [9 T) F+ O8 U" n6 P

- B6 G. {  p/ C: ]

5 B) V7 U( u) {
透过叶的光述说着时光
  B$ i* a% d3 f/ i
5 T8 c6 X; o2 G

# a; Q0 N5 X- \! g8 F0 T

) l6 \- V) u1 b( b8 Y
( \( ~3 S$ S* |* H* I

  Q! m! h, l( s  h7 f
5 n7 W8 g# u, Q8 S3 H9 s7 I9 t. o! K
戏水的可爱小男孩
! _5 {: A! A. F( Y. u- m

" H( A; s2 B" a% X
0 t! o. K$ L" \  c1 k2 d

3 g; `4 |+ R1 @2 v  F  Y

  [6 _* j) ?; U: [- h9 c0 d* D" [

2 k1 H% K$ k' A" ~) g4 u  j
: F1 X  b" f! k
害羞的小女孩

+ \; b' E* m+ A9 _" M- y
2 J& v3 O0 [8 u- c: a

5 |# d) B* y. _+ T0 X  }* w

- X% Z5 d, c' E

+ R: _4 ?( O) P, ~& ^  }

8 E# m/ n4 R) `

" n/ |: x% `# }
希望你永远有着微笑的面庞

' |6 ?; q. c# T! N6 {# F- l

% T8 O3 Z% z' [$ `0 ?) \

' C1 j! i* q- C6 G' [" v
+ E3 }- l6 z& n( E7 L. E+ V( {

% V: b/ I: i, J# U: _
0 y, H' f( q  P
, {. A  N; j% Q, v- o' U0 {7 I! H
你能感受到阳光的力量吗
( j2 w7 m" C/ t7 J

1 p' p, ^; T4 ]

7 c5 m. _9 N, a  |8 _2 b

0 h) A5 p" \! I% F8 T
- Y6 C) E6 K6 [, [0 \# d/ w

. K( v2 A6 J) T. [2 F( N( Z

0 X- i- j+ L4 _) b& o
佛山美食讲究原汁原味
1 _7 e7 M" Y" }

3 o2 e5 m2 B/ {$ A+ i2 j) s( \$ |

1 A% {, W/ x. }0 R

1 Q' A# Z) Q0 Q. a/ Y# ^; f
+ Q: K) X  t. h" Z. x# V
; k6 F4 N/ ]. r- c  \3 @" Y" \
  R# J; {3 G4 v/ y% |* J2 {
在这里总有一款适合你
+ h6 O9 y) ~! u9 q$ J6 @! \- K+ E
$ O' I5 q( I0 t" }7 y
3 n% t( [# b: _) }& d% J: s
+ W$ [: h% {0 r4 L* Y

; C8 j  `# J0 R4 k% Q' z
% T/ s; B% Y. t, E4 |1 ]' u
' f" K# k1 C: P
古老的愿景不随光阴流逝

2 u2 f6 E1 I& k  Q

, s4 j9 ?4 R$ b+ K3 |5 D
0 l, f) Q! \* V( @& x

* [7 @- W3 G$ N3 T0 B. _

# v6 Y+ ?* U+ H: o% A
6 V* V+ D! F8 z% b' z# e
& j, O& n/ A( J& A1 `& o
在这里你可以小酌一杯
4 L0 K( Q8 F& p
! C. {* I* j, s) \2 {
! Y5 B5 c* G) i0 s) e  ?$ ]  J
7 ?9 G9 i" W! ^1 A0 \, p

( |# i9 F! Q; `! w3 i

: u8 C& O% q9 }; s
) S. P; w1 J2 V
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

! S) l7 i4 U! N! d. @4 d# k
2 d$ i' I& ?* a7 T) S+ X. _
! V. n& P- g/ N/ n

7 x8 M  g' P) t0 m- r. }
: C, T: W' J: {* w5 D" _

. P6 T% p4 R9 C8 S
" q$ p5 C. P. H0 N8 A1 \4 ^" h
那些只有光才能传达的温暖

; z3 k+ D( E9 d6 m7 G% L
! w; C3 o! e7 o* a; c) z0 l. I

2 W' C8 n5 p) v

: p, S9 @7 d7 J: u: M# F
. ?% y/ f* z" ?! d. A

1 Y6 y4 k" D( t$ A

" K; ]& s; s# I; `7 v. ~
做一个明媚的女子

# U/ ^7 g/ y( z; o: H- ?

! Y3 R- i/ e' H5 U9 z1 E( X9 t

- y) k2 V, A2 u% V/ ~+ J5 f

5 v# V- [0 E+ l: s- A. ?, ^' o3 g

! |- }& }0 f- a% B0 `/ q* i* O: q

; ]% `2 I/ j7 m* W8 I1 J
6 Z( x% k' R  d0 [6 U2 w2 Z$ H2 l
执子之手 与子偕老

1 u3 G0 D7 H8 _+ `
) n) L$ m5 ^) ?9 v; K

) R9 Q+ J' ^; N% ^  L8 m
7 \- S) X0 a* P) X# q. S. A- A
& X5 K0 h/ Q1 ~% ^
# N! X7 S0 b9 p" D3 r

7 N# r8 J8 {; [2 F. v. I! h# w3 a+ f7 s
钟声也敲不醒的宁静

0 V, `/ o/ k3 E2 ~5 `0 R; G, g! c
0 b/ d. @$ j0 O- i

* i- s5 w  L% q) E# Q6 N
5 \: H1 `7 v! F6 t
) W) W8 y5 i' @! k- M. M9 A6 L

$ Y) U3 s$ y  I

* V+ V' a" L- y5 a& J' a, @
摩天轮的爱情

6 t" T; |7 ]7 \' O. n# l

9 L. G' ?: Z1 m2 S1 f: q
' q1 j$ a# b  c+ R6 H

( `. u# N1 `- i; h, O+ Q
. g& x0 C6 X( h! Z5 g. S
# _. O' `+ n% p( S1 k! A1 v+ a
% L$ P; [$ g5 P$ |  @% \
洋房里的小姐 如今已写进历史
- A6 [) X0 a5 O, [$ ^2 k7 G1 B6 u% o
% y7 _; J  B0 Z4 e, @# K, A

" c. T* S( v/ _: Y" H6 M
  @. y& J9 m$ D9 r# t
' v9 E- z7 f3 _4 T' X
! _- [9 y6 Y" |

/ F& L! V5 _! C+ D+ k1 P! m
今天的你我
+ w: c8 C8 Y: }
终将成为历史的一页

. [9 n% y% n. x6 D
珍惜当下
7 W* d& _, }7 n% u4 c
成为岁月美丽的篇章
& o/ @( N- R! `- ?* w

' R/ F' n+ I- e$ F+ g# N6 @" \
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 9 e# Q8 z* b" k; v9 B3 E9 f1 Z1 ~

; a+ g. a$ c& N' H, F! T请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错9 j, Z; R, ]* |+ l& e5 b. w

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
% K! T2 v& C& n- v8 J; [8 x" @& n5 v6 l  R
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子
& t* Q8 X+ N- e7 d: ?: m) ]9 Q7 @/ C; K; q
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
1 c% o3 v8 e  t1 l: n$ ?1 I, ~& o. T1 ]
谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子/ |4 I7 n# K: j5 g2 Q# B) e' u3 A

( a" I) h8 \! ?. @胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部