go 回复数: 11 | 浏览数: 21946 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
+ }! q0 J) F- e. U: t: [/ s
见证了佛山随着世道发展的变迁
+ b% h2 R; H' ~, P7 L6 [* c0 S
有喜有悲
1 ^2 [1 |6 M6 v, b: l
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

/ {+ o% r8 h6 O& k) d! U3 S
随着现代工业化的脚步
6 k) a) C# t. W
已经慢慢不见
3 U& o! K3 c3 E- w. O5 R  \$ h
8 b" ?0 k0 _  B' x! W+ C
我们仍然可以看到

- {8 J7 T" E7 K4 J5 x8 A8 d0 `
在这钢筋水泥间
2 L' \# i- V! T0 _  J
还有那么一点点历史的温情

% P, t3 H% Y6 q7 a) W( f3 K
在这里

& v5 W& X, h1 b5 I/ m7 H3 f, Y5 l
我们还能感受岭南风情
7 P/ n# }0 x9 A* C3 O  O/ p
1 }1 h9 D# G) I+ Q8 ]: R0 g& J0 B

; L1 J2 m5 Q; |9 ^  r8 l2 |" }
" I. h: W; I2 E4 f9 B' y
$ O9 u7 U% `' y) l, j( T- \

8 D. i4 G# @4 \! `6 a

" p  N+ {5 U$ T
这里还是有好多工艺品出售的
% X* @$ P" w6 l0 W2 G

0 t% F. R7 o- d4 w5 u4 u* b# y" u- c

. ^) |2 ]) l* e4 Q6 R  M

( U9 p( w5 T1 m$ G7 R8 [, o6 X+ A

/ K8 Q% T# Z  Z4 K5 f
写满历史感的长廊
4 h4 j' x4 Z( ?, M8 U2 V9 G, M

# ~& j0 d  o6 ?. T
8 D8 J* {7 I3 z: T5 @3 V9 g1 p
) K% z0 J; ?  x" z5 h
$ c3 @$ ~% m) q+ a1 d
# ?4 e& G: ~5 |% U

( E' L3 _9 @) F- R- K- A: {
满墙的爬山虎见证着时光的流逝

3 b  r2 t9 n" U, m% q, C9 S1 l
  N$ O8 x& f0 L5 F7 q

3 Q, ^0 t6 c5 v7 l
3 ~# @- J+ q+ q; I

" w0 ~+ K4 c8 r7 n

( P+ Q8 s0 C6 w# E5 z$ H% v5 E
, i( e) {# P+ C/ M; ]0 E2 E
透过叶的光述说着时光

- r3 {2 ]9 l5 D6 J8 f3 q

7 B2 Y1 u0 R& N7 y! A
: s$ S: r9 S- _" q
$ x) i1 I( {- T! C4 g: e
) o6 [* ]. k" H7 u' U

- m# J9 ?+ ~, Z, H7 }+ b

& w0 `( n' p' x: O8 Y7 J
戏水的可爱小男孩
- @9 b2 n, y, ^  n% o+ |4 \& F

* {0 A0 t9 R: S- K# v! e
; T3 r" U) G$ G

5 o4 g2 _: H5 D7 i

2 }" f/ f+ P3 d
9 e5 m* ~6 Y" _3 a' ?

* g4 E) z; S3 U; @$ ~
害羞的小女孩

  h' K) j* g* f, v2 A
, p: T: n3 p; ^2 Y" j
0 v; N4 Z  w4 |# \2 h" ?5 Z
$ y+ ]6 p( r+ z& A
  }; c& X' w2 m  p

: @' }0 E8 X% S. U
4 t/ M& F, w5 Y* H
希望你永远有着微笑的面庞
- s0 D2 m% }! A( r" p( E! H

# f/ {; \+ A  \* m5 @; K8 I& ~

* J9 v2 |% p& L
! K  k: `1 B" O7 B9 k* Q* J
' E* i7 A& I! N
% k7 G! {& y( k, r8 E
6 c2 {) w+ T7 ]
你能感受到阳光的力量吗
+ ?6 n0 t& d1 `5 m5 H" M0 M- T

- V% w. o9 R$ w( c, s- Z
0 I& W9 Q. Y6 K

# w( n  u: w( k; A1 u( P6 |

* T) z$ D& K3 E5 `9 E

) [: r5 N3 `) @+ a+ A& ^: z! P
: M7 ^" D% V% u; b8 c) v
佛山美食讲究原汁原味

7 G- r1 P8 v; d. d1 R3 \! V

+ Y/ N/ a% T5 R+ Z! u; i
. j+ R8 g# h8 h
' A, Q* `1 C8 y0 \* H2 C7 O9 S

5 S9 ?1 w: U; A! I! N

2 X% S" f- u+ b$ T$ A9 G! L: E
/ h; H8 L1 f4 M& Q+ ]) }& Y% F
在这里总有一款适合你

. ]7 ?7 J' v+ C+ n9 b: O! X

0 A# f; ^4 M) ]9 @
% n9 P  O3 R# _4 U( V6 ~

. I7 }; O; [  C' W
2 A7 t  F! E5 t! h; r; ~
5 D" |; }# X! g. ]8 `/ `
% W# x* q# Z1 Y; F
古老的愿景不随光阴流逝

  h8 V( S( h* O; o6 U% {

6 N8 x6 O0 i9 j  z. p

( ^' N* S/ [8 n" d; }# X

' d" ?+ M1 _2 x+ \7 U

( E' R( a# A- F: k, h/ i+ u

" n8 Y! A, K: b+ p
; U  ^! R9 K# J
在这里你可以小酌一杯

" `3 T2 s9 S# a$ X) Q) n

. t1 d( {. Z5 Q4 _8 B
0 ^5 F' R  x3 J' B0 Z6 M" h

& K. m# u. v$ B  A
& ]9 G8 q$ z4 J# }5 U  y" }" b
( t; T4 c$ h  g# A
" `1 H: a9 z: _
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

" z! R, Q( ?8 \
0 O8 z% R' Y3 h8 @
5 _9 g" A% n1 f4 w

( i, o) Q' g- T5 D5 A, N
1 j3 H5 {1 f2 d1 A' j
5 ^6 Y+ E8 g9 s- c! a" Z
; A, o# t: i( h  h
那些只有光才能传达的温暖
. r$ h0 S( Q" k; s; }6 g, X. n- [
7 A* P: v0 r$ i( h3 Y* D
" H* ~- Z; o  H, @6 Q: `
( ?7 w; ~1 {5 t1 J$ \) I

) G& k' R8 a+ C( ~: h
4 y& q/ j0 |/ l: I+ G* ]( t7 X
* A7 p) O# W& x2 A/ d
做一个明媚的女子

, A2 i4 Y, Y7 B; ?3 Y

8 ?( o; q) d. w6 g2 U
( h8 [' F/ g. G

, f( f4 u: L3 }
  ]) D- j3 `. j1 Q4 @2 [$ @
' {" ?9 G* |0 }$ _$ t

# R9 ]* T# P  a7 M( x& J
执子之手 与子偕老

7 r3 L! ^! Z- t: V- Y) W( z2 ?* W7 B

0 e6 S7 E6 @; P/ ?

" E6 t" q- s* U6 _3 R" |; n
; P/ L3 _. H9 j3 j& K
) o! D! w2 V2 i$ |1 B$ w

0 E9 a8 q( ^) x) `  w, |/ W
) i* X* |" ^6 N: b( @7 P! [; f3 L
钟声也敲不醒的宁静

9 b6 ~1 H0 J/ @# G9 D6 B0 ~8 g. W
- j- `* o) ~; C* T$ Y: X1 u

* l% _6 ^* A! g2 \7 o1 D$ ^
1 \, A3 Z9 e( L) f9 D& [" h: N6 E2 c
/ l* {. \! a6 {) i- P% s
4 D& U0 h4 p# H0 u9 p% D9 a* ]
) C6 A5 E- X) ^- E. z: }4 I
摩天轮的爱情
# f% o3 t2 O: A( U6 o  j

$ _) F- d2 w" B+ N+ |
# Z5 v3 ?* M9 x$ V
, j7 r  r+ _* ^( S0 ~
! w. e: e9 T; p
4 r0 f  {! P. D  H) v

" q: |+ ?1 e" r5 E! P
洋房里的小姐 如今已写进历史
/ d, K2 y! [: P3 f/ m
$ B1 f% `, R3 ?/ n

8 ?3 P2 z6 o5 A

* O" C! b$ z' v1 N; V
+ k1 b* |1 w# @0 h( C

/ S6 \6 v$ i: H* i0 g  ~8 [7 I+ x
% y9 q' m0 L# O  O+ M7 b5 ?
今天的你我

+ b. ?* W3 W6 G% ^! ^9 o5 s
终将成为历史的一页

3 _+ Z& W- p3 d3 U; q5 R9 l! @# F
珍惜当下
$ W) B0 ~0 V1 T! F- i7 O  i
成为岁月美丽的篇章
$ p2 n1 D! Y/ k+ y5 D9 w

4 Q5 E. O! ^) K
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 , m8 `* K) G. y  y/ Q
( \4 P5 X7 [/ i' B2 Z
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
  ?- W% u6 J# S9 K8 z- I: |; C

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子7 H3 p% k* z; G. q8 g  r# z1 P
" X# I* M1 V4 L3 T9 c% N6 h! [
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子
. t4 ?) O! u0 A, H& A9 B, W( J; @9 \2 O
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子! W, ^3 C# L! Q: F$ p; F

' Y7 E$ W* Y5 h) ?. T* ]谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
: p( J% _3 }$ z6 ^; q( b. A$ N6 N. I* u
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部