go 回复数: 13 | 浏览数: 8732 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
4 n8 h" i4 C6 Q  t' g
见证了佛山随着世道发展的变迁
/ }( l( j0 c4 Y0 S% j/ |
有喜有悲
3 T9 n" P9 B/ L, i
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

% D3 q! Q1 u2 ]0 F/ C
随着现代工业化的脚步
* t* U5 S6 Z9 L  R2 u, |% I' S4 d' @
已经慢慢不见

7 x" R& r% z& Q" l

# f$ n9 N" p5 @3 ~0 P+ U
我们仍然可以看到
, b% e" [0 [2 s+ `) b; t
在这钢筋水泥间
& R  a+ S% K) f( o- S
还有那么一点点历史的温情
* L8 O5 H8 R/ f9 t) W4 c% s
在这里
- A) @& b6 u0 e- r9 F
我们还能感受岭南风情

1 c' P4 D7 m; F5 e! G6 o
- L1 V* ^, G1 U
; O4 j! O. Y7 T3 B# x
7 C( [; d* x4 j% F% t% ]# y

$ |% v. ?, l, c; p  `* I
8 w9 ^2 x  Z( H; u& s
  O- B& m- M" A' r
这里还是有好多工艺品出售的

  R# q- K6 i* q
2 ?4 u: N4 w, `
) G  r# r2 V, u7 w* o
# A) }% a0 t! I, P0 q& T, ^

  N& X( N2 g' B9 x/ s
写满历史感的长廊
: r8 P9 i% x1 Z4 B5 z3 Z6 n

* e0 t$ o6 b# |) Y2 a/ B8 d

) \: P. P+ F! ]0 i. P% ]" O. Y

! ?7 M$ C2 W1 T9 D" f
3 G% U( r8 l( u( a' g+ v
+ P6 f2 k" P! N: I1 x1 \

- u3 T- ]0 {$ O$ J
满墙的爬山虎见证着时光的流逝

( g% |2 w# _  c6 {$ N+ O
; C3 B" z, L  Z/ j( G
7 P7 g: c; Y8 ~
. k8 m; O& @; ~" e9 _& \# ?9 h

- k' ]0 s, B+ u/ i
6 o% H! @3 W/ z2 E' v4 |4 M
6 d4 Q7 t( H9 W+ {- `+ @# m/ R
透过叶的光述说着时光

" J) _4 n( b- ~. }

* E. X% A3 m9 X7 n

+ y1 D! ~# H5 k/ c

. W8 J4 b( {' F% r* R* T8 i
# o3 G, S: z9 A5 k" S

  l& w. @% A& c6 ], r9 q2 E

$ W, F# K! R$ P0 W* A
戏水的可爱小男孩
) q6 L  `# e  K% I1 \& A. ~% T; G

( e* O" i% f( y

4 r9 `5 `, U, g1 e; B

  z9 J4 v  D9 W' z' V7 _

' h4 L% f, X! ^0 T( O- g

2 u4 `' `6 l# p5 }! U5 w6 s; Q; m# f2 I
, W$ T( A2 }; E( o" C0 x# k
害羞的小女孩

7 Z5 Y# T6 k4 p( T- D- |
* k# d" U% I. P) z* u- e

& a/ R  n8 w# q! P) ^7 `/ @) }# r$ R
* v  o( o7 \4 H1 _& \6 F
* U+ r6 }: _+ U$ W

( j3 S. Q: `, ^

# ~7 G3 H+ p0 ^# R: t
希望你永远有着微笑的面庞
" O. m' y8 z+ n4 E

8 _0 t5 E9 X0 Y8 s6 w, B
5 d( o  z; x" u+ D+ k
5 X( L; C1 R; C4 t8 k# A" T' n

- N! ?* j, u# [* [9 u

5 T1 D8 E* ?' r, c; t
; ^8 o* K) h1 _0 Z" P' U) \1 R
你能感受到阳光的力量吗

9 K& U/ ]  A/ B' D% H1 ^. D4 r
% Q1 ?  X4 S7 T$ Q2 |

6 J3 G3 O" y. L

" l; C2 M- ~5 C# x/ k5 M
& f3 v  q/ |, G1 {7 E9 L
9 ?2 d7 M) O5 t
2 h; q; Z1 L: H+ P( }. \1 L
佛山美食讲究原汁原味
5 u7 Q# u0 p7 c# z
9 Q2 ?' V- j# e) s- L
$ r  `: ]: C* }2 T" D
" f6 r- Y& \5 M

" h. U$ @, k' ]: ~* x

5 d! P  l+ w9 S# u. D. n" N  P, Y0 Z
/ B9 Y) f+ q# R% S2 r" ], H
在这里总有一款适合你
5 I( X! T, g# I# w3 F
0 p$ \# {( H& {2 r, A) G
" I: I7 J) z/ }) G

& n, s! q7 b; A" A/ B  P, R

; A2 x7 _! o; J4 D4 |" r1 A
- h- N% l& B. ~$ u! `

( ?. H6 {1 f8 |" Q9 f! D% E; O8 Y: C7 x
古老的愿景不随光阴流逝
9 |) M! n. ~) E8 |5 H, N+ D
, d9 d. ?* K) Y! b

* P* s' o' a4 E, g
! T# Z- w8 E3 t* h
1 y( {4 w7 Q; N2 n6 ~! L! i

. K4 k2 {$ k2 P  d6 G' s/ a

4 v& [' _$ b7 u% p( n
在这里你可以小酌一杯

+ j8 ^8 j/ S& m4 k
+ f# `/ N" D7 J/ o5 d8 V  }
, W: Y) m* o  R) G* y( i6 ]

& R  z" A" j9 O4 y! }

, a+ l, d3 y! ]$ p9 n
' {& O9 Z2 a. y# T5 N5 j3 C8 w
; Y7 G6 S' i  x" s7 q- S
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

* t& A  x* R5 a5 ~4 N7 Y
) c' w0 K4 ]* }: ^  u

: O6 h! v( F6 w+ M. f+ y0 c
5 H' O- W( a; e7 S# S! y' F# ?

* F/ v! Q5 _- g& |

8 }' J; l/ p9 R- C! O1 w
2 I! c: @) U0 B" M- a
那些只有光才能传达的温暖
, b" G% b( N. F* q/ U$ E$ Z* `, J
0 V( k& @0 `$ [( E% B% t

$ ]" W: d% p3 ?5 ~# D3 P3 m, ]

, U4 e! t: g+ b, w5 c

" \* g0 W* l* q  t7 O8 d* G

5 y. x8 S. w2 p+ b
" i2 `. Q: C- s! f  f% q9 x
做一个明媚的女子
# s! r4 q6 G) i' \5 k
6 _+ L: Y* @; L' O) D) @

& }% D- i1 [9 n# h/ X
+ B$ o! Q3 m$ |+ ^$ `2 [" k$ c$ s
6 X& l6 K3 v- M4 I% y

3 A1 H, [# c* A: }- _( G

/ `. L; D4 b! b# G/ ^9 e
执子之手 与子偕老
4 o8 _' X4 [. f9 L! y; a

" V& G$ e! ]2 Q% \
% t9 U4 _0 A4 @; f) T7 D, [

# R' N% O/ {) ?+ s6 f

' g  L4 s8 v4 W3 I- }
8 G  \" E# S1 m7 J5 d( q
5 [  @1 E  U! p9 K1 ?! G
钟声也敲不醒的宁静
+ S1 q( F# _( o/ ^# R5 _+ c

  z$ H7 w/ [0 I) b7 H: E" m
4 R( F# W1 H! ?5 `
. ?* J8 ]& ]' s9 U

! q. |% N1 E; e- i5 @: q; Y

& p2 S' h7 D" G# k

2 Z; m8 C+ Q1 x9 D
摩天轮的爱情
6 W0 p3 o: b4 _+ Z

+ T6 G4 z6 K  x1 f

3 s, m  T8 F+ W  ]3 m' m& {& b* ]/ l. T
* l' L' e7 ?' o  ?7 u
# p5 h" a$ W7 n) R5 b( D9 I
( z! I  a5 R) `6 o+ {- w/ D" k6 M+ i

- S. w, I" F4 I4 u2 s- ?0 A% f" C  x
洋房里的小姐 如今已写进历史

  x6 E  a3 Z' B& S
( d$ w& c% [3 H9 y  S- |

" e$ p6 m* `9 p' j* ~" p* d6 D5 y0 _
' z/ k. e8 i6 a2 _& M

9 ?1 Z! @) e: }

: K- c, v5 n* M( ]4 b

) s/ d* e8 x% ?' m; q
今天的你我
- t3 |; s* G. T% {% H( ?3 C
终将成为历史的一页
& r+ C' X- ^) q
珍惜当下

8 p) k0 ]& c, r9 R1 D
成为岁月美丽的篇章

, |  N3 V3 k2 U4 w4 P# x  i4 j
/ @$ L% x* i0 F) \$ E5 l% G3 }
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1016 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑
; a  ]) n5 [, Z  D0 R0 B$ }( Z# n, p/ I5 \6 q# c3 t
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]

Rank: 10

金币
0  
经验值
714  
地区:
街道:
祖庙
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2005-01-01 
帖子
206 
拍得真好!
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
361 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错8 b# ]( ^4 T9 U) A" B

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
' D( S: I; s1 ]" {! i  C) s+ }) E, E3 n. Y! Y: @
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子: \7 f' l1 O7 m* v

" N# ~% h+ l9 E' A) {谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子" O" q6 }/ U( k& |6 ?1 f& Y4 |
0 _5 E2 E2 D8 G" O! F7 F
谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子3 P8 I* S# F; ?6 L& ^

7 x/ k5 M' \" r胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部