go 回复数: 13 | 浏览数: 11175 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山

. |( P) G# Z% X( x# W
见证了佛山随着世道发展的变迁

, s( f/ p: ^4 O; ]4 R9 C
有喜有悲
; J( L7 W# a. a
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

9 i8 `) v+ N- \. Q! z
随着现代工业化的脚步

  N2 i+ F% }9 T/ y
已经慢慢不见
: x$ W  k% H' M3 c( S% D% I2 U! P1 S

5 F1 s% [' t8 @- b* O# r
我们仍然可以看到
, S$ O+ B* u+ m1 i) }& l
在这钢筋水泥间
' v& p, ~2 N! A
还有那么一点点历史的温情
* r! f6 D+ M* |# o' [3 D! A: A  \
在这里

$ y2 n9 Z! o5 ?; B1 C+ a3 Y. s) M
我们还能感受岭南风情

5 e4 F+ Z6 J0 o9 A& h

% G. o$ V1 G# c7 p

* |# f) f: c" s/ B& G% V
1 w& l; f! v' U/ D$ b

* _$ F, j9 k6 W" m* S

1 B' h. p* D, h- v# q. ]$ D9 S

& c8 }, e' N, w) X7 S
这里还是有好多工艺品出售的
' ]8 _+ q% R1 H+ L! C5 ]% e1 Z

! ]( s$ y& C& i, _

. J' }9 P2 b6 S

% V/ d6 d. R6 L5 g
" {2 d% R8 H3 |7 ^) ?
写满历史感的长廊
9 [2 a" V* I) h! r& a& N

& l9 D' }1 z  P- ^
, @! m$ |5 s" \

* I+ A5 J9 a; c4 A$ U

/ G# {5 h- l' }: P+ r

; P6 Q/ W4 ^( O

7 Y2 O' i- L0 `6 O  ?" e
满墙的爬山虎见证着时光的流逝

. x7 O- X1 h% I" x+ d" V4 F
" w& t' `" ?( E$ _3 R
/ Y9 C0 F4 I4 w  b3 V- t6 [- r
* `' g3 l+ B# C6 V- @6 E

. i* h1 o/ U3 i( ]
+ o0 c0 B+ Y/ Y

$ B3 N# H2 ^$ X1 q( Z0 y
透过叶的光述说着时光
+ t8 @. ^/ U$ `4 |4 \

: K  @, G' Q/ m4 _( w2 k, b

, L3 o& a; S( Y: m# I( d+ \

5 v/ g. H4 F# ^6 j

* ~& l# `) ?1 `% z& A8 B1 J/ U
3 c5 k- H2 {& k5 r! _
0 B1 n, N: L! O- m: ?. C
戏水的可爱小男孩
0 v' T- h1 J9 X4 b
+ e1 b2 p8 J" g
9 u: C; }- n; g: a* \

5 S4 q) h! O/ A

1 c  \" _$ W( ?8 x

4 g  c/ u$ z- A! [
: C7 E% {6 \9 r
害羞的小女孩

; i% f( f2 s4 o7 `

* X' S2 d" n/ t" P  G' x

8 q/ S9 B  R% A! Z1 U& V0 W

( {) a( E8 q2 n8 O' z% L0 F

/ b( W( V' }+ r- [* g' L
3 i3 I) W* r0 v4 v3 y
5 D- V4 M+ Y* {
希望你永远有着微笑的面庞

) ]1 {$ @/ n! V4 u/ U' j

) l; y7 i. R3 @$ Y  `+ [) |. W5 R
8 \; @2 i/ X; L# R8 R
) V% J! `9 ~( v

" m5 A1 I5 B; d: t7 i* I  l4 w

6 e$ m. s8 P: d& {% j; l

# J* Q) P: O& t2 w
你能感受到阳光的力量吗

1 h9 J& t6 v1 s4 B. j

+ A$ @' d$ s+ }1 J

8 ]& b; o' g- [- k. K* ~
9 n; `2 A" v: z; R8 H3 O

& y% e5 S3 d) c$ D) t$ k

1 f0 {/ _; w% s8 a" ~- m% d" T

# z# x; `% D! L( O7 w. I( `
佛山美食讲究原汁原味

2 }- I1 B; D+ h# Q) A' g0 N
  I& \! ]' l$ s( v

2 J5 Y0 t1 G1 k0 ]3 ~
/ ?5 |& n- H+ G* Z
- {0 ?5 o" T4 v! \  n+ ~( |
8 q) P/ Q. c4 G9 ^3 d9 K4 r2 _" l

* y& K5 m0 |) O$ {. T: B
在这里总有一款适合你
+ L& Q0 S; |& r  S/ U
6 k# K2 o! p+ ^5 j

6 s% D+ t0 I% l& I

! c, Z# _# a; y  r" p" n$ d

+ l* w7 z7 U& E

( m2 N3 a/ c/ U( Z! D) r- w

( I& Y$ c+ J* t# f' e
古老的愿景不随光阴流逝
! n' \, ?' [8 Z# ?8 @
& S7 W+ f* T' F

( l( W+ f. I5 P1 T

7 i( X  M, w% J* n6 K9 l
9 e: v0 R& d$ w3 o2 q+ x

- A8 p/ q2 P+ |: s# v7 L9 S

5 \3 F& Y9 {% Q1 R3 i
在这里你可以小酌一杯

' w% E. R& p3 D$ e

# ?) O4 y% c. o# ?( D# M
  D& `5 N6 C) _

2 N$ u8 Z" V* p+ K3 V  I

$ A$ r4 c/ V) N9 l( M0 m/ @6 }; x
: @1 O+ V7 |$ V0 |3 a! ^. W. z

  G0 \0 m4 r: T- y) m/ g
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆
3 Y1 w5 F& Y' K. t5 P

6 m7 T: J7 y: v* J) o

/ H: A, \- T' ~7 p
+ @6 Q9 I; O, O3 {& }" M

$ q& @$ \- q" ~7 D* V6 m" @

$ c3 T. r& o. l% j6 C" L7 y

6 Z/ c( x/ N. x' x, Y2 }+ g  e6 z
那些只有光才能传达的温暖
/ C: I8 c& t: N1 h0 w. R3 `
7 e, k2 l7 y, l: n2 M
9 @. H  d! O! V% B' t9 H  N) u
% m1 _$ ?1 I2 ]1 x3 m5 `% p

# R0 `5 i4 c* `, g
4 f, p, B: [( N' o# M2 N
2 G  w+ Y1 Z. `9 I% O
做一个明媚的女子
! A% N" H# |7 {& [( f# p& F

7 ^& `5 ^# e4 ~8 [

; k7 |. T+ K- ]' j* `, V4 {
/ S! h: X$ E$ R! H2 [7 X

/ h2 n& B5 |9 G# H9 p7 g( G

1 ^( X$ P- m; i8 g' b/ S8 }

$ C/ s/ L: P9 I/ i2 I; O
执子之手 与子偕老
; }) t2 V% I' Q

% [0 ?0 Y- w* Q) W7 ?2 h

! T% Y( Y( }5 r! }( k" s! E9 }

" S8 u- P$ X, K4 a, G% N6 o3 X
" Z3 Q! v; m8 |$ ?0 [
8 p1 w  `' o" i0 i4 |" c" ~

0 Z7 |1 e6 \' u4 ~+ L- p2 Q
钟声也敲不醒的宁静

4 T* }; }+ q4 F1 S, u

! h- X/ V; {2 i# U# D. k" Q
/ \6 B; q" A. L
6 V! B* }7 z) U7 n
" N# B1 y$ W  M& }6 `6 X& V
3 W; @  C! f; J% d$ _# D
9 V4 ?0 W; b$ Z% B
摩天轮的爱情

5 l7 p: b6 L1 {* g) p

: D: l" V5 h2 G& X2 |
  N) C4 z# }3 L& q

! a& C; D( [2 T: ^$ q

+ h+ o' T0 C6 P) m9 u8 N, J
  V) \3 e0 P! l/ w  n  M
7 L, J" Z5 V0 U0 ]- j1 U
洋房里的小姐 如今已写进历史
9 i; }1 ~+ ~) R* Z9 |' i

2 B6 _. @# ^8 \# J- w% \: J
" b, e3 d/ P7 H: {: f0 E
) w) N, X5 r) \4 U  H% x
8 W8 b0 I$ c1 d& B* r* W, f
' o6 e4 x* Y1 u# n  l0 @" B4 n

  Z! M2 i4 A7 E4 k! F' z
今天的你我
4 I! x, u( z  ?1 a
终将成为历史的一页

* S! }1 d7 F" f" B$ h& d2 e4 X; |
珍惜当下

: |) }# e) d$ Q* K$ |& P" c( o
成为岁月美丽的篇章

, V" Z+ T9 ]8 ~$ a) e# o+ j  C& x9 ^# j

辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1016 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 6 Z$ r5 ~- B- X5 M0 k

. X' r3 L; T. t0 F7 \& P请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]

Rank: 10

金币
0  
经验值
714  
地区:
街道:
祖庙
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2005-01-01 
帖子
206 
拍得真好!
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
361 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
+ c7 e$ Q6 j' ~! Q* D

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子) A# d2 i& F# J$ c3 x

* L% v6 V. B' H! y+ K; x' z才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子
2 z" I6 `9 e- E; w
6 ?; ]- _# c" w1 |5 S' u谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
- ~. ?# B+ w& o; s' x0 \$ |$ T
/ |& R1 p7 k+ C" p- S/ V3 i谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子8 \* Y) \  Z  F1 r$ R0 z! a: e( }
( F9 U. g1 z' \( ~6 R
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部