go 回复数: 11 | 浏览数: 29139 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山
* Q: ~! h6 b8 N1 E2 S) S+ p
见证了佛山随着世道发展的变迁
) k8 J$ O8 I, W: _" {$ F
有喜有悲
3 Z2 ~* z$ q  u: _
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

! }: P7 G1 |) n& n4 A
随着现代工业化的脚步

/ F' P: f. ]* C& P% |7 R
已经慢慢不见

$ c$ e3 f0 D6 ~5 V

9 |" L  {: [* i* U
我们仍然可以看到
- K) F0 l4 M- O
在这钢筋水泥间

8 k! X0 k' J' o" R! _# {' S
还有那么一点点历史的温情

( y! P- P1 N) B6 d5 l5 _3 O
在这里

  n: O5 ]1 P% T2 E4 l5 Z& y. o0 ]/ V
我们还能感受岭南风情

$ w/ C0 t. m$ G
5 p- R$ ~& r$ y9 Q. i8 T
' P8 G5 x; P0 H1 z5 {

9 O# r) I' I; ?5 ~7 X7 g
" Q: ?) c6 x& B
  n1 I; M$ l9 f/ P8 P" K
' Z+ b' P' j  r- i
这里还是有好多工艺品出售的

+ o2 x/ u5 |9 n5 U# }
" U" d1 D: t$ U6 p3 G
. }) C: C5 \9 x7 t/ Z

1 [/ k; G1 X9 X% j6 P
. l& q3 P9 s& V
写满历史感的长廊

3 l, a! g1 I0 K/ @) ^) }) K  P

0 j6 z" S* _; }1 J
1 W! ~$ _' q; x+ E! k
/ G  e3 h. t% ^1 N

0 q4 `/ M( Y( [- i: a

6 {( C2 w2 c# b$ D

' l1 D, [  u9 d- ]! P) r! F/ X
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
; o' I( G# [  J8 l# l

$ M2 f* _3 V0 R' Y: d+ F3 {0 U
4 f! x, F" E  B, s; Z" b" Q! v

8 l3 i  j2 F( x
* \0 t) O* T( k/ k1 e# u1 Z

$ z3 J* {$ G6 w1 Q

8 P, P; q  X7 V3 H6 |
透过叶的光述说着时光

8 N( n7 @- F; o3 t
/ g7 ^" W- E& P# j. a

. N3 j4 Y3 a% y4 {, I% m

5 F+ o" {( _9 p$ n2 ~
6 l$ m4 U( q5 j9 j7 n7 R6 c8 ]+ |  s
( H3 i, M' ^5 d) \- f- |; b. O

0 @' g$ v  `" x' H2 d3 }5 b
戏水的可爱小男孩

6 E: q1 E4 {+ A2 A$ a4 Y# E
5 }, F) k* h: v

( u( Y: l. o) m/ e  t* o* B% c. J

! G" |* O7 \& q  \

  v+ y$ S3 W3 N# Y: a
" m% ^& r9 J5 N8 Z& Y. |3 z7 T7 Z
- W  s8 J' D7 K0 Z( I/ k+ E+ `" h
害羞的小女孩

% ?; v' H  F( O, R" ^

' q% k# T; r# n

! @* M4 l/ }8 b" l8 Y+ \2 q4 d) y9 @. a

/ Y! O& }$ J2 p4 N
' f' G; P+ k( O2 g& m7 ^

2 v& l. Y! o& b1 B, }8 n3 O
9 U8 |  c# U9 Y& L0 d% m# Q
希望你永远有着微笑的面庞
* x" y: G0 r4 J+ V5 ?& P6 |

" M! K2 W" G: T& P
  ~: |" k+ S: F) m% {% a3 S- c
) f" {7 C& j2 i. T7 W' i/ }  [
& o* [  f+ L7 Z! X8 j* g. {# y
' C* f5 I( K: u9 F: n" U7 h2 Q8 F

3 z: G, o% j- p
你能感受到阳光的力量吗

* P& q2 A1 D& b, L1 L
- N$ `) X: o9 ]" b+ D% ~
! d" z% ~3 H0 c% t2 X

, w/ j3 v" ?# B

$ y% O+ w8 ]' d; F$ o; t: `
5 |5 ~5 M" ^3 o+ a

. ~1 o1 [* e! e
佛山美食讲究原汁原味

" j+ m* K) e8 Z4 C' E

8 }7 V# L& B& g5 L/ n5 J' W

+ k" K- Z# ^0 T0 k
+ {1 S+ C  E+ L! ~. J/ W. n

; E: W# a* R' g

8 s1 B$ W" q( t- q

% F& t' {$ K; _0 x9 k$ U
在这里总有一款适合你

- ~5 k" V$ S4 A/ v8 {

2 s: j$ I( R, O7 {; k' Z

1 P$ F2 F3 W* p4 U/ B

; F2 t  h* O& ]3 |* G2 F
- o5 T. X$ h: h; o! c, M% Z! C* z
6 h1 b' I& u# D/ S
6 F& l0 ]7 t- b- d
古老的愿景不随光阴流逝
0 r+ W6 L. @+ u$ @5 r
( J/ x+ M6 ]+ J- o
$ l1 p1 B' ^& O. c6 M' s: |
# d; k) H: A, b" F; y
$ a& S) F) ^. K+ ^4 T

; ?# w1 w* F$ Z+ \

3 w1 i5 @2 b( m3 e
在这里你可以小酌一杯
2 O# g4 X: g3 u( c/ q

, W; B9 c5 A& c: h0 Y- E+ x
: ?! }/ T" R6 D2 b
: h+ R6 ~) t' [
% O  `5 j! K& v  U  @! d

+ H) j" W5 y( [# q
& |7 `  ]* I$ s* R( D+ a
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

7 a& ]4 ~/ X+ G

0 X2 T1 z7 L$ L1 }$ u
/ J( h# v0 L& |- d( m" P! Z* i6 y
+ ]( a  a( F0 O! ^) P3 o

1 g- q0 r% @* l0 o8 K6 A" G4 N7 q
) d( i, H1 |  r/ @- b: p1 i  L

  R2 E  D- M2 d: J1 ~, R/ I$ r
那些只有光才能传达的温暖

# i3 A& e5 q3 W$ f7 D9 R
5 B& j. }5 o; h9 a/ h5 H: N
8 w8 c' |7 `# F0 J( x$ D

$ z! o5 S+ [! i3 q: a8 H
9 \, U6 a7 G: v  G

* n/ d1 ]# [0 R
8 E! m- N2 ^' e7 B/ `1 s* |/ P
做一个明媚的女子

2 j; E4 L4 c# H! d% K
; }% s7 k  a, o6 @
/ p4 ^3 C4 C8 J/ C- j
1 s3 l3 A+ V+ ~  O4 o3 u
9 @3 L7 G9 x8 m! L
' t. m% [3 j* i* _/ S! u. W

/ s/ V# ?# `7 C5 |2 K6 i" h% O, P
执子之手 与子偕老
$ \0 F/ }, R! g- A
6 T( J" ?4 |- k$ ?

' b3 A  a( n8 m+ d: ~) D) Y
5 C$ |# V& s4 J% |- b3 q9 B
1 u4 k* S7 X% v, X7 e) V3 E$ l
5 a0 ]4 Q( |: S
: @) ]6 R; r* w: ~
钟声也敲不醒的宁静
" r" f5 Q+ U1 u% F3 v8 b
% m, N2 i  X! s5 Y
: r2 e+ o4 ~5 b3 K" f

+ u6 m) l+ Y- A5 d1 Y4 `  A

6 o' v2 d. c' H3 m; T1 O
4 V2 S' j4 l- t4 U

( f: m% z/ G( A( I& S% Z
摩天轮的爱情
0 q% u  x' Y' }& v5 o! ]4 {( Y
& D2 S6 N: h- Z8 s) l7 A
& d  N* D- v5 E7 Y- }0 C: ]

: s+ G8 K/ o$ W! n' Z1 V. W4 C! j

& F* y$ C/ I; [" G2 W
1 b; P: K6 u) k/ F" W* v

  W8 P$ s& Y/ Q/ @0 S- G
洋房里的小姐 如今已写进历史

- O0 h7 F, h- N

3 I8 Q7 z& D+ O8 ^
! K6 N5 @# q2 w0 w

6 b$ i' Y& P6 K, _  a

+ b$ s! a: e) v. q

) t- x0 v7 G4 I) m! d# }5 R
3 {" y3 Q7 Z9 \# s* |
今天的你我

. P8 T2 D4 |9 J, S
终将成为历史的一页
2 T: L1 w: J$ _$ x& _; H1 O0 `
珍惜当下

! E7 ^7 O% G2 z7 D' P
成为岁月美丽的篇章

/ R2 X/ g/ I% q6 P' A; C7 W
8 a4 @5 A! s. U) m7 K* v; W
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1015 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑 2 N% I# D6 h' y8 `- n1 f

* ^5 r4 K3 X. `5 b' V5 F3 x- i; P* j请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
359 
漂亮

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错2 N+ K9 ^) c7 r# Y  D2 Y+ s) y+ {

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子; Z) ], g; A9 [
2 `$ v7 i5 Y# C7 Z4 U
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子) T; w' m$ ]% d

; [! l6 j1 I; c  S  H4 J% D5 Q谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子# \" [+ L. ^/ j1 J6 P
) y/ ^' c, l8 d1 R
谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子9 v' F& u2 I$ n# X7 d( ]

3 o; ~. R, {, P: Q$ m胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部