go 回复数: 13 | 浏览数: 16611 |倒序浏览

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
作为一个佛山

/ r+ V+ Z9 e6 m, m+ V$ @
见证了佛山随着世道发展的变迁

2 y; Z8 ^1 Y7 O0 B: O# G
有喜有悲
6 n4 h1 y6 r# o8 v5 O
那些曾经写满了历史的疮痍的瓦砾

9 C# j8 j$ d) V  s
随着现代工业化的脚步
2 Y( K& U) X& \
已经慢慢不见
: O' U( O/ ?1 b8 `, c' B4 f
5 _, L' O' R0 g4 ~- m$ R, A
我们仍然可以看到

- V1 z6 M, f! f3 R! _0 ?. p' A5 s& G1 l
在这钢筋水泥间
; F3 Q" Z6 m% _; ?# z
还有那么一点点历史的温情

9 I6 X0 S8 B- h# P# m
在这里
4 B- l2 [4 ]# t: J
我们还能感受岭南风情
4 r1 q0 p  O2 h% J. v: C  y

8 @8 J5 e7 x) o( s7 C
; V7 l6 }5 l4 B2 H( g+ ?
9 ^9 q9 }: x; P

5 u# A8 p$ Z! s, Y7 ~( n, A5 l

! y, c3 k2 f) h  ^# P" {0 F8 J

9 r4 ^& |# D! Y
这里还是有好多工艺品出售的
* O! k  w, L- G( X1 V

$ K, t3 _% K4 `! C2 I

: q0 K7 V0 I/ N0 O+ n+ _
& v1 \. V) F: Z& ?$ i9 X; J0 w1 D
' e/ ^. e; E0 R6 ?( ^
写满历史感的长廊

5 q6 p: P& _  Q: n7 [; \

- Z7 I& A8 a9 J( v  c- y

. ~5 t0 W3 X; e

) ^& K' h1 A+ }/ h' p$ D' Y6 B

5 C" S. s' h7 U9 g  U

# F8 ^7 m" w6 t  Y* e  T
7 _; S  B2 s) Z3 N% y
满墙的爬山虎见证着时光的流逝
: l; ~# t5 z. }3 |+ {# V
& d# F* |9 z: d8 j( V

; x7 G9 ~( N8 X
# z# i/ E& R& x5 b
" a6 v. z; n2 v6 A. b* J3 u9 \
& n# E2 w* T: ?7 @1 |" U2 L, }

+ A+ T% P' P9 v( l
透过叶的光述说着时光
# p1 p  Y; |* i! t/ G' I

, \+ ?8 m$ J( c8 q6 u  S' j, C% v% }0 p
7 D" \% {- `, Z0 S9 L
+ C! ^* B! `5 F6 Q% H) A

: j% [0 U' ]2 d2 Z% H: e- M

+ |7 @& }! K& g- B
- N* \3 d; m# C6 U  V" j
戏水的可爱小男孩
; X$ H6 I# K$ z( t- z0 m
- @! [' |$ M1 b  J$ R% M  ]

' h8 _3 g/ L- U8 Y7 K0 u

( S; F5 L7 w) j8 o/ a

& F6 h8 z, x. _( b# _) {6 S
/ [- ]* H3 h2 |* Y: u

; |: m& y% H- S- G
害羞的小女孩

( C' c3 c5 D  a3 w& i$ o* \
8 J* f( [; M% `5 j$ I
$ B/ y1 m: n/ F, I

; A3 Y) V+ Z3 G  u) B

* ~5 X# v& n, D& ]  B' p: r/ }/ G
# W- y5 t% ]# R( l
' P4 s+ K* t7 `% l& d, x+ e8 N
希望你永远有着微笑的面庞

; |' C, }- Y' `. _

" C9 B+ R6 G. ]8 J) @  y

1 y5 |! I) g& P/ L! \
% ]. ], Q9 L! b$ i
% n( e. p' \, I' T( A8 n) {) n( C

3 _- r+ S, C+ h% J) w4 y3 C

7 m, f6 X% `7 j
你能感受到阳光的力量吗

3 X& D% ~* y/ B+ q7 S4 P
9 L  }2 _6 o6 w! R
* f& r& A% I2 A
  S) O+ l( G  s8 P$ n) P, w
  M5 A- t& @9 h1 D% N( K+ P$ p
, G  s9 C/ f" l/ h; {
+ k( M5 K8 N+ J4 B- O
佛山美食讲究原汁原味
8 d4 Y& S2 y( @/ Y, u. R9 D  c* K

1 c  \! `1 ]: n2 `9 X6 v
1 k! I  v4 H( f( T' K& M% {" J# D
9 m* {! R+ ~. R, _- x, A

/ h9 m, A- }4 L, ~; z9 t

9 s/ E: L1 S. W
% G; G7 q3 C) p* e6 }; J
在这里总有一款适合你

! ]  @8 p7 Z- Y3 a7 U

8 q# |$ |' x6 H: k; b7 C8 t

& E9 k5 C& _2 t: `6 d

" S  b: d6 U6 [( J9 d7 D7 ?

; H1 y0 w4 F9 b3 \

3 Z/ n, [, Z3 R3 d7 d
" v* U, [( q* U! j8 ~$ B* m  n( h
古老的愿景不随光阴流逝

# Y  r9 h: ~# w1 V
6 k. |& Y. x" O$ L# D
' E3 U  b# A0 {% V
% N! u( ~' h/ v5 b; o$ B
9 G. }" v$ [4 e- j! t8 x. u( i

' g* I: y8 C! D/ e% I
0 b% A2 j2 u& U5 ^3 O! X2 B
在这里你可以小酌一杯

* M- x5 @& C! o% y& p- }

" H+ j6 n( p/ R; L9 U) J, ]6 ~, ^

  I! \* I  |4 t( `) v

6 d$ P& A( i+ h) {* p( O9 x
! i' S/ G5 k2 t

% c3 `% @* _$ y1 r' h' j% B
5 {2 ], l# _! b" V
透过玻璃窗看着路人的形色与匆匆

. {1 r4 m0 z; N$ F, b) t# l
1 G* j7 f4 n2 D3 b9 F( |
+ o* B& \- W# ~  t
2 a* t# L) K9 D. R* Z, J$ ?& Y5 t
: T/ t. d1 N' p( h5 m

# L, W( h6 t7 J
. a. H2 p6 u: y
那些只有光才能传达的温暖

$ z" Y% n/ ?- p8 l$ P$ @* G
  a4 m/ X" U9 E4 \( z

7 p3 l" o/ Z$ T0 N* P* }6 |
) H& E2 z' A: {8 f8 B- u: p
& K- ?8 H2 x' d0 Y
/ n/ {- u/ A: J  w, T

8 T5 [- X  M3 q2 {
做一个明媚的女子

( h+ U1 i# H) l

2 G3 @3 s1 ~  T
  i- R3 _: S2 B9 l

/ O" y. C# F% a: X/ a: O
. g: \9 l4 t( O! S+ F# g

  j! l# M1 g4 n- C5 R4 N# N- H

  f( N' ?: c' g8 V) x* [
执子之手 与子偕老
& `  ^; @; M4 I# o
5 \9 c/ b9 _& q2 Y+ S

7 p9 q- f& A, u7 o
. \1 i$ y% w$ _2 a

7 l: J5 I& B- J6 a: Q2 b6 U" V
( c6 J" {( g( C4 }6 n# ]/ X4 n' O1 @

2 q2 @' h8 C& C7 b$ X' ]+ E  g0 y
钟声也敲不醒的宁静

8 H7 o8 o9 P( w; h5 h( K
1 d6 q$ D8 x* j4 s& x4 d

( v% Q: h% ?1 t( ^0 u
- M* }+ s* V3 K" _3 v. L! w9 k+ s" C

" S; b& R, t' i( P; v

$ x$ K; [$ m: s) y2 G" ?

( S8 `6 H/ O  r$ A9 A1 \* I$ [
摩天轮的爱情
# j) y* C; y  ^$ G% x9 _! c$ I; A
( q$ z5 b. S" O: c: d; k- d
, H% c6 ?, ^( X* f2 p& d
. t4 V) j$ X* U7 v1 _& V3 G

& d# C6 x8 I7 I5 a8 B9 z/ d6 }
, C4 ?6 E+ V8 Y
7 Y6 B3 F6 |9 X% ^
洋房里的小姐 如今已写进历史
; M' d+ S. D! j6 v4 l) r- t

# A- L4 O$ p  P" P' ]

8 s) B- @" g8 L+ e3 M
8 _- T6 T- S: {8 x% O1 l

+ t# v5 r* l  K% [/ E* E3 |

8 l: y2 P& ~9 ]0 m5 L9 N& P
1 j- ~( M2 f1 o- f& _
今天的你我
! J4 n1 q! P! r8 c4 j
终将成为历史的一页

7 H5 f, z. W8 H% a4 ?6 r
珍惜当下
0 {$ L8 }$ l9 h8 R
成为岁月美丽的篇章
: F) E* g0 m9 @$ ~$ o1 _

7 Y8 M/ y; O4 m' l
辉B妈

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

金币
0  
经验值
3922  
地区:
南海区
街道:
桂城
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-12-02 
帖子
1016 
本帖最后由 yuanjun123 于 2014-12-19 10:03 编辑
. Q0 L- t- ]! m; n8 j% ~  r& c8 b3 e! Z  A" N2 m/ |+ Z
请问楼主。相中的小朋友你认识的?

Rank: 1

金币
0  
经验值
12  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
赞!
来自[妈妈网Android版]

Rank: 10

金币
0  
经验值
714  
地区:
街道:
祖庙
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2005-01-01 
帖子
206 
拍得真好!
小月

初 一

Rank: 11Rank: 11

金币
0  
经验值
1094  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2010-10-31 
帖子
361 
漂亮
时光流水,珍惜眼前!

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

金币
0  
经验值
142  
地区:
南海区
街道:
桂城街道
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
48 
角度唔错
3 M$ D& G/ ]$ t2 Y& f! {

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 斑马小白 的帖子
+ T6 S" G2 \  w1 J& |! r  X5 Y! V% W0 J
才看到回复,谢谢啦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 panvicky 的帖子. D) v, D! C# Y/ }2 q. z* m" T
5 y: h# G& m  S" X, b" z2 m4 P
谢谢赞美

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 fs超级玛丽 的帖子
7 J& n. a. M' w+ t$ J+ U" _0 z- G
1 N7 F, N0 f" h+ q谢谢你欣赏哦

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
0  
经验值
411  
地区:
顺德区
街道:
北滘镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
null 
帖子
121 
回复 女王的办公室 的帖子
: [. W6 q% A, h) Q9 F" r; u$ A8 [- I; g/ W
胡乱拍的

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

金币
1  
经验值
559  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
在岭南天地里

Rank: 2Rank: 2

金币
0  
经验值
21  
地区:
街道:
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
 
帖子
拍得真好。好想知道那些都在哪呢

Rank: 1

金币
0  
经验值
18  
地区:
南海区
街道:
大沥镇
宝宝真实姓名
 
宝宝出生日期
2009-9-3 
帖子
佛山也有那么漂亮的地方哦
追寻佛山的印记 感受岭南的风情 体味古老的温存 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:公安机关备案号:44010602000134粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部